O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 1400
odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i Górka.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.07.2017, ostatnia aktualizacja: 12.07.2017, odsłon: 107

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5732564
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved