Nasz znak: RGP.6840-19/11                                Ostróda, 27 stycznia 2011r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 2/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 287/2 o pow. 0,1304 ha, położoną w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 14471 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka sklasyfikowana jako: W (rów) o pow. 0,0200 ha oraz B (tereny mieszkaniowe) o pow. 0,1104 ha.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, strefa rozwoju funkcji osadniczych.”

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1/ grunt działki nr 287/2 o powierzchni 0,1304 ha, zabudowany budynkiem mieszkalnym Nr 5 oraz budynkiem gospodarczym.

 

2/ budynek gospodarczy 4-boksowy, wybudowany ok. 1970 r. z bloczków żużlowych, z dachem jednospadowym, kryty eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy 55,40 m2. Do budynku od strony południowej dobudowane 4 ustępy o łącznej powierzchni zabudowy 5,40 m2 stanowiące część wspólną.

 

3/ budynek mieszkalny Nr 5 wolnostojący, parterowy, pochodzący sprzed II wojny światowej. Dach budynku 2-spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem falistym. Wejście na ogólnodostępny strych wyłącznie z zewnątrz po drabinie. Kominy wymagające remontu. W budynku mieszczą się trzy lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży, będące w użytkowaniu najemców:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 składający się z 2 pokoi i kuchni o łącznej pow. uż. 46,50 m2, wraz z dwoma przynależnymi pomieszczeniami w budynku gospodarczym o łącznej pow. uż. 22,50 m2 - stanowiący udział 46/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 25.977,- zł

 

- lokal mieszkalny Nr 2 składający się z kuchni, pokoju, łazienki, sieni o łącznej pow. uż. 21,00 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 11,40 m2 - stanowiący udział 22/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 11.912,- zł

 

- lokal mieszkalny Nr 3 składający się z kuchni, dwóch pokoi, sieni o łącznej pow. 38,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 10,40 m2, stanowiący udział 32/100 w nieruchomości oraz w jej częściach wspólnych i gruncie - cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej wynosi 20.062,- zł

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 18 marca 2011 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz wyżej wyszczególnionych najemców. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 01 lutego do dnia 24 lutego 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz Gazecie Olsztyńskiej dnia 01 lutego 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.02.2011, ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, odsłon: 717


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584710
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości