Nasz znak: RGP 72241- 12/07                                                       Ostróda, dn. 17 kwietnia 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 32/07 z dnia 16 kwietnia 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym lokal mieszkalny Nr 8a o pow. uż. 34,2 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym oraz udziałami w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka Nr 23/4 o pow. 0,0357 ha, położona w obrębie i miejscowości Kajkowo.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 14472 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Teren przeznaczony do sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Kajkowa, uchwalonym dnia 30 maja 2006r. uchwałą nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazurskiego nr 102 z dnia 20 lipca 2006r.) została określony jako funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej - 3MN.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. udział wynoszący 249/1000 części w gruncie działki Nr 23/4 o powierzchni całkowitej 0,0357 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i dwoma budynkami gospodarczymi,

 

2. dom mieszkalny, w którym znajduje się lokal mieszkalny Nr 8a o pow. użytkowej 34,2 m2 z przynależnym pomieszczeniem w budynku gospodarczym, zlokalizowany na działce Nr 23/4.

 

Najemca 1 - lokal mieszkalny Nr 8a o pow. uż. 34,2 m2, pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o pow. 10,6 m2, udział wynoszący 249/1000 części w gruncie działki Nr 23/4 o powierzchni całkowitej 0,0357 ha - cena wyżej opisanej nieruchomości - wynosi 12.962,- zł

 

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny jest jednokondygnacyjny ze strychem, niepodpiwniczony, w układzie nośnym podłużnym. Do lokalu mieszkalnego pomieszczeniem przynależnym jest budynek gospodarczy przyległy do budynku mieszkalnego, wykorzystywany na przechowywanie opału i narzędzi gospodarczych. Budynek gospodarczy jest w złym stanie technicznym.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 5 czerwca 2007r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 12.962,- zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabinek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 23 kwietnia do 15 maja 2007r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

 

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 24.04.2007, ostatnia aktualizacja: 05.08.2007, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302134
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości