Nasz znak: RGP.6840.32a.2014                                                  Ostróda, 15 września 2017 r.
 
Wykaz
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 131/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/56 o pow. 1,0234 ha, położonej w obrębie Morliny.
 
     Działka Nr 10/56 położona w obrębie Morliny powstała z podziału działki Nr 10/40, na podstawie decyzji podziałowej z dnia 14 sierpnia 2017 r. znak: RGP.6831.42.2017. Zgodnie z KW Nr EL1O/00049123/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 10/40, położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka Nr 10/56, położona w obrębie Morliny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda – zatwierdzonym uchwałą Nr XI/79/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r., przeznaczona jest pod: 1P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, linię napowietrzną średniego napięcia 15 kV oraz pasy ograniczonego zagospodarowania (korytarze techniczne).
 
     Działka Nr 10/56 o powierzchni 10234 m2, położona jest około 1,6 km od granicy miasta Ostróda i około 3 km od zaczynającego się centrum Ostródy. Przedmiotowa działka znajduję się po prawej stronie drogi krajowej nr 15, jadąc w kierunku Torunia i położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą dojazdową do zakładów mięsnych MORLINY.
    
     Działka od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z droga krajową nr 15, od strony południowej z drogą dojazdowa do zakładów mięsnych MORLINY, od strony zachodniej z działką ew. Nr 10/55, przeznaczoną w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, a od strony północnej z działkami niezabudowanymi.
Działka sklasyfikowana jako RIIIb o pow. 1,0234 ha.
 
     Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Położona jest na terenie płaskim o bardzo dobrych warunkach agrotechnicznych i inwestycyjnych. Przez działkę w odległości 55 m od wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15kV. Linia energetyczna znacznie ogranicza możliwości całościowego wykorzystania działki na cele inwestycyjne.
 
     Na terenie działki rozprowadzona jest sieć wewnętrzna wodociągowa (na potrzeby byłych ogródków działkowych). W chwili obecnej działka uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową, brak podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Na działce znajdują się pozostałości (fundamentowe) po byłych altanach ogrodowych.
 
     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7 lipca 2015 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy RIIIb o łącznej powierzchni 1,8037 ha, położonych w granicach działki Nr 10/40. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ciąży na inwestorze obowiązek uiszczenia opłat z tego tytułu. Działka ewidencyjnej Nr 10/56 położona w obrębie Morliny sklasyfikowana jako RIIIb o pow. 1,0234 ha objęta jest ww. zgodą.
     Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/56 w wysokości 266.700,00 zł brutto.
 
     Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
     Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 3 listopada 2017 r.
 
     W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu.
 
     Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
     Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 19 września 2017 r. do 11 października 2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 19 września 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 19.09.2017, ostatnia aktualizacja: 12.10.2017, odsłon: 54

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6250807
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved