Nasz znak: RGP.6850.5.2017                                                               Ostróda, 5 września 2017 r.
 
WYKAZ
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 122/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie, w drodze bezprzetargowej, obszar o pow. 1,0976 ha na działce ew. nr 155/3, o pow. 1,3256 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     Nieruchomość położona w obrębie Stare Jabłonki, oznaczona jako dz. ew. Nr 155/3, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW EL1O/00013907/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka ew. nr 155/3, położona w obrębie Stare Jabłonki sklasyfikowana jest jako Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami. Przez teren przedmiotowej działki przebiegają: sieć telekomunikacyjna (przy jej północnej granicy), sieć kanalizacyjna (przy wschodniej granicy), sieć wodociągowa. W sąsiedztwie poprowadzona jest również sieć energetyczna. Działka posiada kształt nieregularny.
 
     Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w odniesieniu do części miejscowości Stare Jabłonki, zatwierdzoną uchwałą Nr XLIX/368/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 121, poz. 1758) działka ew. Nr 155/3, położona w obrębie Stare Jabłonki przeznaczona jest pod:
 
  1) UTS3 – tereny usług sportowych ogólnowiejskich;
 
  2) ZP – tereny zieleni izolacyjnej urządzonej;
 
  3) Z20/1x7/ - projektowana droga o szerokości pasa drogowego 20 m i szerokości jezdni 7m.
 
     Dnia 28 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Ostróda uchwaliła Uchwałę Nr XXXIII/240/2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3, 321/3, położonych w obrębie Stare Jabłonki. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zgodnie z przedmiotową uchwałą działka ew. Nr 155/3 przeznaczona jest pod 1UO – tereny zabudowy usług oświatowych.
 
     Przedmiotem użyczenia jest obszar o pow. 1,0976 ha, wyodrębniony przez Właściciela z nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. Nr 155/3, położonej w obrębie Stare Jabłonki, na którym znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz plac zabaw.
 
     Użyczenie części nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Ostródzkiego Klubu Sportowego „Sokół” Ostróda na cele sportowe.
 
     Użyczenie nastąpi na okres 15 lat od dnia podpisania umowy.
 
     Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 7 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 7 września 2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2017, ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, odsłon: 76

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6250825
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved