Nasz znak: RGP.6845.21.2012                                       Ostróda, 27 listopada 2012 r.

 

Wykaz

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), uchwały Nr XXVIII/150/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres 3 lat, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 261/21 o pow. 3,9518 ha, położoną w obrębie Kajkowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 24406 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo zatwierdzonym Uchwałą XVI/157/99 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 1999r. przeznaczona jest pod 1ZD- tereny ogródków działkowych.

 

Wyżej wymienioną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat.

 

Roczny czynsz dzierżawny w/w terenu, ustala się zgodnie z § 1. Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda i wynosi 790,36 zł plus należny podatek VAT.

 

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny z góry do dnia 15 marca każdego roku, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 29 listopada 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Wyborczej dnia 29 listopada 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, odsłon: 690


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952963
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości