Nasz znak: RGP.6840.5.2015                                                          Ostróda, 11 czerwca 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 9 czerwca 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 179
  o pow. 0,5850 ha, położonej w obrębie i miejscowości Szyldak.
 2. Działka nr 179 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00019578/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 91.300,oo zł /słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 92.220,oo zł /słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych/.
 5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Tomasza Szostek.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. 
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 34/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 179 o pow. 0,5850 ha, położonej w obrębie Szyldak.
 
Zgodnie z księgą wieczysta EL1O/00019578/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 179 położona w obrębie Szyldak, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 179 o pow. 0,5850 ha, położona jest w miejscowości Szyldak, przy ulicy Leśnej, w odległości ok. 60 m od drogi krajowej nr 7. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, wolna od zabudowy, nieogrodzona. Położona na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Porośnięta samosiewem trawiastym. W jej południowej części znajduje się drzewostan – bez wartości gospodarczej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna. W pobliżu działki znajduje się również sieć telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Nieruchomość w znajduje się otoczeniu zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Od strony południowo-wschodniej graniczy z kompleksem leśnym. Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Leśną, będącą drogą szutrową.
Działka sklasyfikowana jako Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.”
 
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 179 o pow. 0,5850 ha, położonej w obrębie Szyldak do przetargu ustala się w wysokości 91.300,- zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych).
 
Wadium w wysokości 9.000,- zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
 z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 9 czerwca 2015 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 9.000,00 zł w terminie do dnia 1 czerwca 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Szyldak.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 30 kwietnia 2015 r. do 01 czerwca 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.04.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 30.04.2015, ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, odsłon: 762

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742397
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved