WÓJT GMINY OSTRÓDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MŁODSZEGO REFERENTA (ds. geodezji i planowania przestrzennego) W Ref. ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I PRZESTRZENNEJ

nazwa stanowiska pracy

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a. wykształcenie wyższe o kierunku geodezja, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne z dopuszczeniem osób, które udokumentują zdanie wszystkich egzaminów, ale jeszcze nie miały obrony,

 

b) biegła umiejętność obsługi komputera( Pakiet biurowy - MS Office, Openoffice),

 

c) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 

d) znajomość ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego,

 

e) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 

f) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 

g) znajomość systemu EWMAPA i EWOPIS.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a. znajomość programów MikroMap, WinkKalk,

 

b. obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

c. samodzielność i komunikatywność,

 

d. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

 

e. dyspozycyjność,

 

f. mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a. prowadzenie procedur podziałowych w tym:

 

- wydawanie postanowień stwierdzających zgodność podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z decyzjami o warunkach zabudowy oraz o braku sprzeczności z przepisami odrębnymi,

 

- opiniowanie podziałów innych,

 

- wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziałów,

 

b. prowadzenie procedur rozgraniczeniowych w tym:

 

 - wydawanie postanowień o wszczęciu oraz decyzji zatwierdzających granice,

 

c. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,

 

d. numerowanie porządkowe nieruchomości,

 

e. wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a. życiorys (CV),

 

b. list motywacyjny,

 

c. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,

 

d. kserokopie świadectw pracy,

 

e. oryginał kwestionariusza osobowego,

 

f. oświadczenie o niekaralności,

 

g. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 

h. referencje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej (stanowisko ds. geodezji i planowania przestrzennego) w terminie do dnia 26 marca 2008 r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.03.2008, ostatnia aktualizacja: 12.03.2008, odsłon: 828

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10890693
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved