Nasz znak: RGP.6840.17.2016                                                        Ostróda, 20 lutego 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 9 lutego 2018 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2 o pow. 0,2170 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 258/2 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050646/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 
     7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Przemysława Zalewskiego.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 20 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.17.2016                                                        Ostróda, 04 stycznia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 80/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
     Działka ew. Nr 258/2, położona w obrębie Idzbark stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00050646/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka znajduje się we wschodniej części wsi Idzbark, w sąsiedztwie gruntów rolnych zabudowanych zabudową siedliskowo-zagrodową oraz jednorodzinną. Wieś Idzbark położona jest ok. 6 km od Ostródy przy drodze powiatowej. Działka ew. nr 258/2 o  pow. 2170 m2 jest niezabudowana i nieogrodzona. Ukształtowanie terenu średnio korzystne – w środkowej części działki znajduje się niewielkie zagłębienie. Kształt regularny – trapezu o proporcjonalnych bokach. Dojazd do działki z centrum wsi – drogą gruntową utwardzoną. Działka częściowo zakrzaczona. W sąsiedztwie znajdują się sieci: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna.
 
  Zgodnie z ewidencją gruntów działka ew. Nr 258/2 położona w obrębie Idzbark sklasyfikowana jest jako:
  1. N – 0,0220 ha,
  2. RIVb – 0,1950 ha.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 258/2 o pow. 0,2170 ha, położonej w obrębie Idzbark do III przetargu ustala się w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 5 lutego 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Idzbark.
 
     Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu na sprzedaż dz. 258/2 obręb Idzbark:
  - 12.05.2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
  - 11.08.2017 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.01.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.01.2018, ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, odsłon: 391

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529746
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved