Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                                   Ostróda, 29 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 20 sierpnia 2018 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha
 
    2. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
 
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
 
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
 
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono przedsiębiorstwo, które wpłaciło wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 5.022.500,00 zł brutto (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 5.072.730,00 zł brutto (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych).
 
    7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 29 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                            Ostróda, 12 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda, z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha.
 
     Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
 
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
 
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
 
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
 
     Wyżej wymienione księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06, z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646), przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
 
  - działka 7/23 o pow. 14324 m2:
 
  - 11 ZP – tereny zieleni urządzonej,
 
  - działka 7/26 o pow. 314210 m2:
 
  - 6,7 US – tereny zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
 
  - 8 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
 
  - 23, 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
 
  - 9 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
 
  - 12 ZP – tereny zieleni urządzonej,
 
  - 2 ZL – tereny lasów,
 
  - działka 7/27 o pow. 99699 m2:
 
  - 8, 9, 10 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
 
  - 10, 11 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
 
  - 5, 6 ZL – tereny lasów,
 
  - działka 84/13 o pow. 178296 m2:
 
  - 12 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
 
  - 8 ZN, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
 
  - 3, 4 ZL – tereny lasów,
 
  - działka 12/14 o pow. 15886 m2,
 
  - 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
 
  - 12, 13 ZP – tereny zieleni urządzonej,
 
  - działka 12/16 o pow. 11478 m2:
 
  - 27 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
 
  - 14 ZP – tereny zieleni urządzonej,
 
  - 11, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
 
  - 3, 4, 5, 6 ZL – tereny lasów.
 
     Działka ew. Nr 84/13, położona w obrębie Górka, znajduje są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy.
 
     Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo i Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda. Miejscowości Kajkowo i Górka graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta Ostróda.
 
     Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
     Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi - drogami od zachodu i południa oraz drogą krajową Nr 16 od północy. Na wschodzie znajduje się jezioro Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.          
 
     Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku oraz zakrzaczenia. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona. Obszar został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku. Sieci uzbrojenia technicznego przebiegają głównie w ww. drogach. Część sieci przebiega przez działki będące przedmiotem sprzedaży.
 
     Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu do działek ew. Nr 7/26, 7/27, 84/13, 12/16, położonych w obrębie Górka. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
     Na nieruchomościach gruntowych objętych księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 oraz KW Nr EL1O/00031472/8 zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie. Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone hipoteką.
 
     Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00019654/3 nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym oraz hipoteką.
 
     W akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, nabywca ustanowi na kompleksie działek (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
  1)      znoszeniu istnienia na działkach Nr 7/23, 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
  2)      prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
     Cenę wywoławczą dla kompleksu działek ewidencyjnych (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha ustala się w wysokości 5.022.500,00 zł brutto (słownie: pięć milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia wstępnej warunkowej umowy sprzedaży.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 500.000,00 zł w terminie do dnia 13.08.2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu z dopiskiem „kompleks 6 działek”. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
  - 30.11.2017 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
  - 27.04.2018 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 12.06.2018 r. do 13.08.2018 r., w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 12.06.2018 r. Informacje tel. (0-89) 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.06.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.06.2018, ostatnia aktualizacja: 29.08.2018, odsłon: 470

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338449
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved