Nasz znak: RGP.6840.42.2019                                                                             Ostróda, 25 stycznia 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
             Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 15 stycznia 2021 r. został przeprowadzony II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 432/28.
 
2. Działka ew. nr 432/28 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00044946/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium oraz złożyła pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do II przetargu wynosiła 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 40.400,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Ewa Morenc.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 26 stycznia 2021 r. do 3 lutego 2021 r. 
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2019                                           Ostróda, 12 stycznia 2021 r.
LISTA
osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 432/28 o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Samborowo.
Kwalifikację do uczestnictwa w przetargu przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia 2021 r., w składzie:
1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
2. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
3. Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
Komisja sprawdziła przedłożone dowody potwierdzające spełnienie warunków podanych
w ogłoszeniu i zakwalifikowała do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki ew. nr 432/28, o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Samborowo, następujące osoby:
1. Małż. Ewa i Maciej Morenc.
 
Komisja przetargowa
(powołana zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 stycznia 2021 r.):

 
 1. Przewodniczący komisji: Artur Lewartowski
 2. Członek komisji: Łucja Fafińska
 3. Członek komisji: Karolina Rybarkiewicz
 
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2019                                                      Ostróda, 1 grudnia 2020 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), § 6 ust. 1 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ew. nr 432/28, o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
II przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
Przetarg na sprzedaż działki ew. nr 432/28, o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Samborowo, jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki, w sposób zapewniający zbywanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 
Nieruchomość oznaczona jako działka ew. nr 432/28 o powierzchni 0,2800 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW Nr EL1O/00044946/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Działka ew. nr 432/28 o pow. 0,2800 ha, położona jest w obrębie i miejscowości Samborowo, w odległości ok. 60 m od ulicy Dworcowej. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Kształt działki nieokreślony, zbliżony do trapezu z wypustką od strony południowo-zachodniej. Działka położona na terenie płaskim o słabych warunkach geotechnicznych. Od strony północnej działka graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, od strony wschodniej z zabudową przemysłową, natomiast od strony południowej i wschodniej z gruntami niezabudowanymi. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia oraz posadowione są słupy energetyczne – znacznie ograniczające możliwości inwestycyjne działki. Na działce mogą znajdować się obiekty budowlane nie trwale związane z gruntem. Działka sklasyfikowana jako Br-RV.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019r., działka ew. nr 432/28, położona w obrębie Samborowo, znajdują się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. nr 432/28 o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Samborowo, do II przetargu ustala się w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu oraz spełniające wymogi określone w ogłoszeniu, powinny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 11 stycznia 2021 roku do godz. 15:00, zgłoszenie udziału w przetargu (wzór do pobrania ZG-OŚW 1/2020-21) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium.
 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu, zostanie wywieszona, w dniu 12 stycznia 2021 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. włącznie, w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 
Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
- 21.08.2020 – I przetarg ustny ograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 8 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 8 grudnia 2020 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
            
             Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80, adres e-mail: ).
2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
-       ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
-       ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
-       ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.),
-       ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-       Ministerstwo Finansów;
-       Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
-       organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
-       inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
-       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
-       sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
-       ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
-       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.12.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.12.2020, ostatnia aktualizacja: 26.01.2021, odsłon: 563


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12430041
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości