Nasz znak : RGP 72241 - 43 /00/05                                              Ostróda  24 marca  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr. 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 85/04 z dnia 6 września 2004r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 331/2 o pow. 0,1121ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczysta Nr 14471 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten nosi cechy terenu budowlanego, w jego sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa i usługowa, przedmiotowy teren przylega do działki zabudowanej zbiornikiem p.poż.

Działka Nr 331/2 położona jest w ścisłym centrum wsi Tyrowo, znajdują się w zasięgu sieci energetycznej i wodociągowej, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni. Obecnie działka jest niezagospodarowana.

Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako nieużytek o pow. 0,1121 ha.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością jej podłączenia do miejscowych sieci. Aktualny stan użytkowania przedmiotowej działki został przyjęty przez rzeczoznawcę majątkowego do określenia jej wartości rynkowej.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustalono do II przetargu cenę wywoławczą, która wynosi 7.000,- zł / słownie: siedem tysięcy złotych /.

Zgodnie z § 14 ust.3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: 70,- zł /sł; siedemdziesiąt złotych /.

Ustalono, dla działki będącej przedmiotem przetargu, wadium w wysokości 900,- zł /słownie: dziewięćset złotych /- płatne w terminie do dnia 10 maja 2005r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2005r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 900,- zł w terminie do dnia 10 maja 2005r. w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A

Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Tyrowo.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 31 marca do 10 maja 2005r.

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

 

data publikacji: 08.06.2005, ostatnia aktualizacja: 08.06.2005, odsłon: 439

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776814
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved