Ostróda, 14 sierpnia 2018 r.                                                  Nasz znak: RGP.6840.41.2017
 
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 3 sierpnia 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 2/6, o pow. 0,0723 ha.
 
    2. Działka ew. Nr 2/6, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW EL1O/00044790/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 2/6 do przetargu wynosiła 22.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
    6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 sierpnia 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.41.2017                                         Ostróda, 31 lipca 2018 r.
 
LISTA

osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 2/6 o pow. 0,0723 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
Brak uczestników zakwalifikowanych do przetargu.
 
Komisja przetargowa
(powołana zarządzeniem Nr 110/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 lipca 2018 r.):

 
 1. Przewodniczący komisji: Tomasz Kosecki
 2. Członek komisji: Agnieszka Szczekało
 3. Członek komisji: Beata Renans

 

 
Nasz znak: RGP.6840.41.2017                                            Ostróda, 26 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 55/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 2/6 o pow. 0,0723 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 3 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     Przetarg na sprzedaż prawa własności działki ew. Nr 2/6, położonej w obrębie Kajkowo, jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki, w sposób zapewniający zbywanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej.
 
     Nieruchomość oznaczona jako działka ew. Nr 2/6 o powierzchni 0,0723 ha, położona w obrębie Kajkowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW Nr EL1O/00044790/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
     Działka sklasyfikowana jako grunty orne: RIVb (pow. 0,0094 ha) i RV (0,0629 ha).
 
     Działka ew. Nr 2/6 o pow. 0,0723 ha, położona jest w obrębie i miejscowości Kajkowo, w odległości 100 m od ulicy Jeziornej. Działka bez dostępu do drogi publicznej. Działka położona na terenie z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Od strony północnej działka graniczy bezpośrednio z wysokim nasypem utrudniającym możliwości inwestycyjne działki. Ukształtowanie terenu niekorzystne. Kształt działki stanowi trapez o regularnych bokach i bardzo słabych warunkach inwestycyjnych. Działka niezabudowana, częściowo ogrodzona, niezagospodarowana.
 
     Działka nieuzbrojona, posiada możliwości podłączenia w następujące uzbrojenie techniczne - elektryczne, wodne i kanalizacji sanitarnej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o długości 35 m. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
     1) znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, to jest działce ew. Nr 2/6, obręb Kajkowo, sieci kanalizacyjnej wraz z istniejącą studzienką kanalizacyjną,
 
     2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646), działka ew. Nr 2/6, położona w obrębie Kajkowo, przeznaczona jest pod 2MN – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 2/6 o pow. 0,0723 ha, położonej w obrębie Kajkowo, do I przetargu ustnego ograniczonego, ustala się w wysokości 22.300,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wniesienie stosownego wadium do dnia 30 lipca 2018 r.
 
     Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu do dnia 1 sierpnia 2018 r.
 
     Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
     Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 
     Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kajkowo.
 
     Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl - w terminie od dnia 28 czerwca 2018 r. do 30 lipca 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.06.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2018, ostatnia aktualizacja: 01.08.2018, odsłon: 231

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338434
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved