Nasz znak: RGP.6840.13.2018                                         Ostróda, 10 sierpnia 2018 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu
 
    Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony od dnia 12 lipca 2018 r. (ogłoszenie z 9.07.2018 r.) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 175/3 o pow. 0,0621 ha, położonej w obrębie Idzbark – wyznaczony na dzień 22 sierpnia 2018 r. na godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
    Przyczyną odwołania przetargu jest nieprawidłowa cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości.
 
    Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu. W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.
 
    Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.13.2018
            Ostróda, 9 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), zarządzenia Nr 69/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 175/3 o pow. 0,0621 ha, położonej w obrębie Idzbark.
 
Działka ew. Nr 175/3, położona w obrębie Idzbark, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą KW Nr EL1O/00042166/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 175/3 o pow. 621 m2, znajduje się we wschodniej części miejscowości Idzbark, w sąsiedztwie gruntów zabudowanych zabudową siedliskowo-zagrodową oraz mieszkalną jednorodzinną. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu średnio korzystne z uwagi na niewielki spadek w kierunku południowo-zachodnim. Nieruchomość położona jest pomiędzy dwoma głównymi ulicami wsi Idzbark o nawierzchni asfaltowej. Działka porośnięta trawą, nieogrodzona.
Działka sklasyfikowana jako RIVa. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 175/3, położona w obrębie Idzbark, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (granice zwartej zabudowy wsi).
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 175/3 o pow. 0,0621 ha, położonej w obrębie Idzbark do przetargu ustala się w wysokości 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.300,00 zł w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Idzbark.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.07.2018, ostatnia aktualizacja: 10.08.2018, odsłon: 231

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338524
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved