Nasz znak: RGP.6840.39.2019                                                    Ostróda, 2 lipca 2019 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 24 czerwca 2019 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/1 o pow. 0,1142 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Dla działka ew. Nr 676/1, położonej w obrębie Samborowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00014245/3.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 676/1 do przetargu wynosiła 35.100,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto złotych 00/100 gr.).
 
    6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 3 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                   Ostróda, 2 lipca 2019 r.
 
 I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 24 czerwca 2019 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Działka ew. Nr 676/18 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do I przetargu wynosiła 48.700,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 49.190,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych).
 
    7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Dariusza i Monikę Sadowskich.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 3 lipca 2019 r. do 11 lipca 2019 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                   Ostróda, 13 maja 2019 r.
dot. również: RGP.6840.39.2019                                                                                
 
OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 28/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, uchwała Nr VII/29/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek ewidencyjnych, położonych w obrębie Samborowo, oznaczonych numerem:
 
    1) ew. Nr 676/1 o pow. 0,1142 ha;
 
    2) ew. Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha.
 
    Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo przy ulicy Jodłowej i Sosnowej, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Kształt działki ew. Nr 676/1 zbliżony do trapezu, natomiast działki ew. Nr 676/18 zbliżony do prostokąta. Działki wolne od zabudowy. Istnieje możliwość ich podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z ewidencją gruntów, działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
 
    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12, poz. 146):
 
  - działka ew. Nr 676/1, położona w obrębie Samborowo przeznaczona jest pod 6MN - tereny zabudowy jednorodzinnej. Stanowi część działki jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu numerem 46;
 
  - działki ew. Nr 676/18, położona w obrębie Samborowo, przeznaczona jest pod 1 MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Stanowi działkę jednorodzinną oznaczoną na rysunku planu numerem 2.
 
    Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek położonych w obrębie Samborowo:
 
    1) Nr 676/1 – cena wywoławcza: 35.100,00 zł brutto, wadium: 4.000,00 zł;
 
    2) Nr 676/18 – cena wywoławcza: 48.700,00 zł brutto; wadium: 4.000,00 zł.
 
    Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
    Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
    Przetargi odbędą się dnia 24 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy  - sala Nr 401, dla działek
 
    1) ew. Nr 676/1 – godz. 1000;
 
    2) ew. Nr 676/18 – godz. 1100.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
    Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
    Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz  wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 16 maja 2019 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2019, ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, odsłon: 249

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673251
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved