Nasz znak: RGP.6840.21.2017                                     Ostróda, 3 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 26 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha.
 
 1. Działka Nr 675/28, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości do przetargu wynosiła 49.200,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).
 
 1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę części nieruchomości w wysokości 49.700,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 brutto).
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Małgorzatę i Sebastiana Nowickich.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 6 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.3.2017                                       Ostróda, 3 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 26 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha.
 
 1. Działka Nr 675/16, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 675/16 do przetargu wynosiła 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 6 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                     Ostróda, 3 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 26 października 2017 r. został przeprowadzony VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha.
 
 1. Działka Nr 675/31, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 675/31 do przetargu wynosiła 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych).
 
 1. VI przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 6 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.15.2017                                     Ostróda, 3 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 26 października 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha.
 
 1. Działka Nr 675/7, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 675/7 do przetargu wynosiła 51.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 6 listopada 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.11.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                                         Ostróda, 15 września 2017 r.
dot. również: RGP.6840.3.2017,
                        RGP.6840.15.2017
                          RGP.6840.21.2017
OGŁOSZENIE
 
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza:
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha,
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha,
  - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha,
oraz
  - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
 
 
     Działki ew. Nr 675/7, Nr 675/16, Nr 675/28 i Nr 675/31, położone w obrębie Tyrowo stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
     Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowana są na kolonii wsi Tyrowo przy ul. Błękitnego Nieba (dz. 675/16 i 675/28), przy ul. Kolorowej Tęczy (dz. 675/31) oraz przy ul. Wschodzącego Słońca (dz. 675/7). Wieś Tyrowo położona jest w odległości ok. 5 km od Ostródy, przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową oraz jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
     Działki będące przedmiotem sprzedaży, występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową - osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzona, położone na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych. W chwili obecnej działki nieuzbrojone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowane jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r.:
  - działka Nr 675/7 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 5 MU – tereny mieszkalno-usługowe,
  - działka Nr 675/16 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 7 MU – tereny mieszkalno-usługowe oraz 2 ZN – zieleń naturalną w granicach działek,
  - działka Nr 675/28 i działka Nr 675/31 obręb Tyrowo, przeznaczona jest pod 6 MU – tereny mieszkalno-usługowe.
     Cenę wywoławczą do przetargu:
  - dla działki Nr 675/7 ustala się w wysokości 51.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/16 ustala się w wysokości 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/28 ustala się w wysokości 49.200,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100 gr.);
  - dla działki Nr 675/31 ustala się w wysokości 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży części nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
  - dla działki nr 675/7 o godzinie 900
  - dla działki nr 675/16 o godzinie 1000
  - dla działki nr 675/28 o godzinie 1100
  - dla działki nr 675/31 o godzinie 1200
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 października 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
    
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/31:
  - 26.02.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
  - 26.08.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
  - 09.01.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony;
  - 28.04.2017 r. – IV przetarg ustny nieograniczony;
  - 14.07.2017 r. – V przetarg ustny nieograniczony.
 
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 19.09.2017 r. do 23.10.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 19.09.2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 19.09.2017, ostatnia aktualizacja: 06.11.2017, odsłon: 776


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292307
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości