Nasz znak: RGP.6845.15.2017                                            Ostróda, 20 czerwca 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) – podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 8 czerwca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na dzierżawę gruntu o pow. 35 m2, stanowiącego część działki ew. Nr 144/33, o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
     2. Działka ew. Nr 144/33, położona w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00036161/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 17,50 zł + VAT (słownie: siedemnaście złotych 50/100 zł netto).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 27,50 zł + VAT (słownie: dwadzieścia siedem złotych 50/100 gr. netto).
 
     7. W wyniku przetargu dzierżawcą gruntu o pow. 35 m2, stanowiącego część działki ew. Nr 144/33, o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, ustalono: Pana Andrzeja Kocha.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 20 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6845.15.2017                                            Ostróda, 18 kwietnia 2018 r.
 
Ogłoszenie
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzania Nr 27/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki ewidencyjnej stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 35 m2, stanowiącego część działki ewidencyjnej Nr 144/33, o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
     Nieruchomość położona w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczona jako dz. ew. Nr 144/33, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00036161/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00036161/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
     Działka ew. Nr 144/33 o pow. 0,0513 ha sklasyfikowana jest jako dr – droga. Fragment przeznaczony do dzierżawy położony jest w zachodniej części przedmiotowej działki, jest wyłączony z obsługi komunikacyjnej. Pozostała część działki stanowi czynny fragment drogi i w zupełności zaspokaja potrzeby komunikacyjne.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda, z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
 
     - w części tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
 
     - w części tereny skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji.
 
     Działka w części znajduje się w granicach zwartej zabudowy wsi. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Przedmiotem dzierżawy jest obszar gruntu, o powierzchni 35 m2, stanowiący część działki ew. Nr 144/33, o powierzchni 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 
     Wydzierżawienie ww. obszaru gruntu następuje na okres 9 lat.
 
     Wydzierżawienie następuje w celu postawienia na części działki garażu blaszanego.
 
     Wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za obszar gruntu o powierzchni 35 m2, stanowiący część działki ew. Nr 144/33 o powierzchni 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, wynosi 17,50 zł + VAT (słownie: siedemnaście złotych 50/100 gr. + należny podatek VAT). Wadium wynosi 2 zł.
 
     Miesięczny czynsz dzierżawny gruntu o powierzchni 35 m2, stanowiącego część działki ewidencyjnej Nr 144/33, o pow. 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 lit b Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.
 
     Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego dla ww. fragmentu działki wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 
     Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
     Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
     Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dostępnej w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 308.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie opisanej wyżej w terminie do dnia 4 czerwca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 25 kwietnia 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.04.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.04.2018, ostatnia aktualizacja: 20.06.2018, odsłon: 200

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338581
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved