Nasz znak: RGP.6840.38.2015                                                               Ostróda, 29 grudnia 2015 r.

                     I n f o r m a c j a

    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 1. W dniu 18 grudnia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 675/21 o pow. 0,2568 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 1. Działki nr 675/21 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00049499/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.

 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 54.300,oo zł /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 64.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/.

 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Joannę Ewelinę Wolf.

Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 29 grudnia do 08 stycznia 2016 r. 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Nasz znak: RGP.6840.38.2015                                                            Ostróda, 09 listopada 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 675/21 o pow. 0,2568 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049499/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 675/21 znajduje się na kolonii wsi Tyrowo w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych i przeznaczonych w mpzp pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe oraz zieleń naturalną. Działka o powierzchni 2568 m2 i kształcie zbliżonym do trapezu w wycięciem w kształcie trójkąta od strony południowej. Nieruchomość położona na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych. Aktualnie nieruchomość nie jest zagospodarowana i ogrodzona. Działka porośnięta jest samosiewem trawy oraz w części południowej zadrzewieniem oraz zakrzaczeniem - bez wartości gospodarczej.
Dla przedmiotowej działki istnieje możliwość podłączenia w przyłącza - obecnie brak jest możliwości podłączenia w urządzenia infrastruktury technicznej - działka nieuzbrojona.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działka przeznaczona jest pod:
 • 7 MU - tereny mieszkalno-usługowe
 • 2 ZN - zieleń naturalna w granicach działek.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 675/21 o pow. 0,2568 ha do przetargu ustala się w wysokości 54.300,- zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).
 
Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2015 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12 listopada 2015 r. do 14 grudnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej dnia 12 listopada 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.11.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.11.2015, ostatnia aktualizacja: 29.12.2015, odsłon: 1 038


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582492
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości