Nasz znak: RGP.6840.29.2015                                                               Ostróda, 29 grudnia 2015 r.
 
                    I n f o r m a c j a
 
   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 18 grudnia 2015 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 117 o pow. 1,3200 ha, położonej w obrębie i miejscowości  Ornowo.
 1. Działka nr 117 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00021484/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 61.200,oo zł
  /słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych/.
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 08 stycznia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Nasz znak: RGP.6840.31.2015                                                               Ostróda, 29 grudnia 2015 r.
                   
In f o r m a c j a
 
  Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 18 grudnia 2015 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 118 o pow. 0,9400 ha, położonej w obrębie i miejscowości  Ornowo.
 1. Działka nr 118 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00006106/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 31.200,oo zł
  /słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych/.
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 29 grudnia 2015 r. do 08 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Ostróda, 09 listopada 2015 r.

Nasz znak: RGP.6840.29.2015
(dot. również: RGP.6840.31.2015)
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 107/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Ornowo:
 • Nr 117 o pow. 1,3200 ha,
 • Nr 118 o pow. 0,9400 ha.
 
Działki położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako działka ew. nr 117 o powierzchni 1,3200 ha zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021484/2 oraz działka ew. 118 o powierzchni 0.9400 ha zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00006106/8, stanowią własność Gminy Ostróda, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są we wsi Ornowo w jej środkowej części ok. 200-250 m od zwartej zabudowy. Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się bezpośrednio z drogi asfaltowej Ostróda-Brzydowo, a następnie drogą gruntową nieutwardzoną nr 314/3 stanowiącą własność Gminy Ostróda.
Działka 117 o powierzchni 1,3200 ha - jest działką niezabudowaną, która stanowi grunty orne R IVa i pastwiska trwałe Ps IV - stanowiące 53% oraz las o powierzchni 0,61 ha - stanowiący 47%. Grunty rolne należą do kompleksu użytków rolnych o średniej klasie bonitacji - głównie IV klasy.
Las zgodnie z inwentaryzacją dokonaną przez leśniczego z Leśnictwa Zwierzewo Grzegorza Kamińskiego stanowi Lśw - las świeży; okręg podatkowy 2.
Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych gruntów rolnych niezabudowanych, od strony północnej działka graniczy bezpośrednio z droga gruntową utwardzoną. Od strony zachodniej działka stanowi wąwóz - las o powierzchni 0,6100 ha.
Ukształtowanie terenu korzystne - teren płaski w części przeznaczonej na cele rolne, natomiast w części lasu stanowi wąwóz porośnięty drzewostanem w wieku rębnym i bliskorębnym.
Do przedmiotowej działki doprowadzona jest od strony północnej sieć energetyczna, oraz w drodze przebiega sieć wodociągowa i telekomunikacyjna.
Działka 118 o powierzchni 0,9400 ha - jest działką niezabudowaną, która stanowi grunty orne R IVa stanowiące 30% oraz pastwiska trwałe z częściowym zakrzaczeniem stanowiące 70%. Grunty należą do kompleksu użytków rolnych o średniej klasie bonitacji - głównie IV klasy. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie innych gruntów rolnych niezabudowanych, natomiast od strony północnej działka graniczy bezpośrednio z droga gruntową utwardzoną. Ukształtowanie terenu działki 118 jest korzystne - teren płaski.
Do przedmiotowej działki doprowadzona jest od strony północnej sieć energetyczna, oraz w drodze przebiega sieć wodociągowa i telekomunikacyjna.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
 • Nr 117 o pow. 1,3200 ha, cena wywoławcza 61.200,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 118 o pow. 0,9400 ha, cena wywoławcza 31.200,- zł, wadium 5.000,- zł,
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 • Nr 117 - o godz. 900
 • Nr 118 - o godz. 1000
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12 listopada 2015 r. do 14 grudnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 12 listopada 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.11.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.11.2015, ostatnia aktualizacja: 29.12.2015, odsłon: 1 013


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582195
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości