ZP.271.9.2017                                                                                          Ostróda, 28 sierpnia 2017
            
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
     dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi
 
 
     Gmina Ostróda reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) udostępnia informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi”. Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą na podstawie art. 91 ust. 1 wybrano ofertę nr 1 złozoną przez ENERGA-OBRÓT S.A. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Gmina Ostróda
 
Data przekazania do publikacji: 28.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
 
 
 
 
ZP.271. 9.2017                                                                                           Ostróda, 2 sierpnia 2017
                                                                                    
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi
 
 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2.889.013,47brutto.
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
 
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
1
ENERGA-OBRÓT S.A.
Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
2.837.141,17zł
 
 
Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.”
 
Pytania do przetargu
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 
Załącznik nr 2 do SIWZ: Istotne postanowienia umowy
 
Załącznik nr 3 do SIWZ: Formularz ofertowy
 
Załącznik nr 4 do SIWZ: Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
 
Załącznik nr 5 do SIWZ
 
Załącznik nr 6 do SIWZ: Lista odbiorców energii
 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2017r.

Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2017, ostatnia aktualizacja: 28.08.2017, odsłon: 683


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292016
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości