Nasz znak: RGP.6840.27.2016                                                     Ostróda, 24 października 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 12 października 2017 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
 
  2. Działka Nr 676/48, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
  4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
  5. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości do przetargu wynosiła 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto).
 
  6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 20.200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100 brutto).
 
  7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Elżbietę Jadwigę Duscha.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 25 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.27.2016                                                                Ostróda, 29 sierpnia 2017 r.
    
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
 
     Działka ew. nr 676/48, o pow. 0,1158 ha, położona w obrębie Samborowo stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
    
     Działa sklasyfikowana jest w ewidencji jako RV – grunty orne.
    
     Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w środkowej części osiedla w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi.
    
    Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta o proporcjonalnych bokach. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Modrzewiową. Położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych
    
     Dojazd do działki z  centrum wsi ulicą o nawierzchni asfaltowej (ul. Spółdzielcza), następnie drogą gruntową (ul. Sosnowa). Ze względu na położenie Samborowa przy drodze krajowej Nr 16 oraz linii PKP istnieje łatwość dojazdów we wszystkich kierunkach.
    
     Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona, niezagospodarowana. Istnieje możliwość podłączenia działki w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
    
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych we wsi Samborowo gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997 r. działka ew. Nr 676/48 wraz z prywatną działką ew. Nr 576/1 tworzą w mpzp  jedną działkę oznaczoną numerem 26. Zgodnie z powyższym przedmiotowe działki mogą zostać łącznie zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem jako tereny zabudowy jednorodzinnej (4MN).
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. nr 676/48, o pow. 0,1158 ha, położonej w obrębie Samborowo,  do przetargu ustala się, zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wysokości  20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.).
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży części nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     II przetarg odbędzie się dnia 12 października 2017 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 6 października 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
    
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
    
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5.09.2017 r. do 6.10.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz  wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 5.09.2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37  
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.09.2017, ostatnia aktualizacja: 25.10.2017, odsłon: 593


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292097
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości