Ostróda 24 maja 2017r.

ZP.271.6.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Ostróda reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) udostępnia informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn,, Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo” Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 91 ust 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ryszard Zieja ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża. Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; okres gwarancji - 40,00 pkt.

Ponadto w postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty
wykonawca
Przyznana punktacja cena/okres gwarancji
Łączna punktacja
1.
STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Oddział Olsztyn, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 79
10-450 Olsztyn
38,34
40,00
78,34
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
48,18
40,00
88,18
3.
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o.
Ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
51,48
40,00
91,48
4.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 5,14-100 Ostróda
59,64
40,00
99,64
5.
Z.B.D. Kaczmarczyk
ul. Jana Brzechwy 21, 11-010 Barczewo
44,76
40,00
84,76
7.
PBO EKOBUD Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda
47,46
40,00
87,46
 
 
Ostróda 15 maja 2017r.
ZP.271.6.2017
 
 
Informacja z otwarcia ofert
 
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”
 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1.500 .000,00 PLN brutto.
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
Okres gwarancji
  1.  
STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Oddział Olsztyn, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 79
10-450 Olsztyn
 
2.311.665,68zł
 
60 miesięcy
  1.  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
1.838.621,63zł
60 miesięcy
  1.  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o.o.
Ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
1.719.620,41zł
60 miesięcy
 
  1.  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 5,14-100 Ostróda
1.485.109,13zł
60 miesięcy
  1.  
Z.B.D. Kaczmarczyk
ul. Jana Brzechwy 21, 11-010 Barczewo
1.978.729,63zł
 
 
60 miesięcy
6.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA”
Ryszard Zieja
ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża
1.476.000,00zł
60 miesięcy
7.
PBO EKOBUD Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda
1.866.169,46zł
60 miesięcy
 
Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.
Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
 
 
 
Ostróda, 10 maja 2017
ZP.271. 6.2017
 
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
I. BRANŻA DROGOWA.
1. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi chodnik z kostki polbruk należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 3cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: kostkę betonowa należy ułożyć na podsypce cementowej podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
 
2. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi należy ustawić krawężniki kamienne o wym. 20x30cm na ławie betonowej z betonu C8/10, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy ustawić krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15.
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności..
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15.
 
3. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi pod chodnikiem należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15cm, natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu i przedmiarem robót należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 15cm.
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Podbudowę należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym z kruszywa naturalnego gr. 15cm.
 
4. Zgodnie z opisem technicznym pod zjazdami z kostki betonowej należy wykonać jedynie podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać podsypkę piaskową gr. 17cm, warstwę odcinającą gr. 6cm oraz podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 20cm
 
Ze względu na brak w projekcie przekroju konstrukcyjnego przez zjazd, prosimy o określenie warstw konstrukcyjnych jakie należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót
 
5. Nawierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm.
 
Prosimy o określenie kolorystyki kostki.
Odpowiedź: Zjazdy-kostka czerwona, nawierzchnia chodnika kostka szara 70%, kostka czerwona 30%
 
6. Zgodnie z przedmiarem robót należy wyciąć 12 drzew oraz usunąć 4 karpy, natomiast zgodnie z zestawieniem tabelarycznym drzewostanu należy wyciąć 15 drzew oraz usunąć 16 karp.
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew.
Odpowiedź: należy przyjąć zgodnie z zestawieniem tabelarycznym. Zamawiający posiada niezbędną decyzję.
 
7. zgodnie z projektem na podbudowę jezdni przewidziano mieszankę niezwiązaną C90/3. Mieszanka niezwiązana C90/3 niepotrzebnie podwyższa koszt inwestycji.
Uzyskanie gwarantowanej przez SST zagęszczalności jak i nośności na drodze kategorii KR-3 zapewnia podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/3.
 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie mieszanki niezwiązanej C50/3 przy zapewnieniu nośności i zagęszczalności gwarantowanej przez SST.
Odpowiedź: należy przyjąć podbudowę z mieszanki niezwiązanej C50/3. Z zapewnieniem nośności i zagęszczalności zgodnie z SST.
 
II. BRANŻA SANITARNA
8. Kanalizacja deszczowa – brak w projekcie profili przykanalików łączących studnie z wpustami.
 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ.
Odpowiedź: Lokalizację przykanalików przedstawiono na PZT branży drogowej. Spadki przyjąć zgodnie ze sztuką.
 
9. Kanalizacja deszczowa – występują rozbieżności w długościach kolektorów między opisem technicznym a profilami.
 
Prosimy o podanie długości poszczególnych kolektorów jakie należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź: należy przyjąć kolektor fi 250-107mb, fi 315-214mb, przykanaliki fi 200-72mb 16 szt.
 
10. Brak w dokumentacji branży sanitarnej planu sytuacyjnego.
 
Prosimy o uzupełnienie SIWZ.
Odpowiedź: Plan znajduje się w PZT branży drogowej.
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 74283 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Ostróda: Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bi.gminaostroda.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście w siedzibe Zamawiającego lub za pośredtwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo
Numer referencyjny: ZP.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni istniejącej drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej w m. Kajkowo Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ciągu odcinka drogi. Zakres rzeczowy w zakresie drogi obejmuje: 1). długość odcinka drogi 672 mb o szerokości 5,5 mb wraz zjazdami drogowymi na powierzchni 3992 m2 2) podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm 3) nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego w warstwie wiążącej gr. 5 cm 4) nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych z betonu asfaltowego w warstwa ścieralnej gr. 4 cm 5) powierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm wraz ze zjazdami gospodarczymi ( 18 szt) - 1.405 m2 Zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje: Długość kanalizacji deszczowej 233 mb w tym PCW śr. 200 mm - 72 mb PCW śr. 250 mm - 107 mb PCW sr. 315 mm - 214 mb Studnie rewizyjne Dn 1,2 m szt.8 Wpusty burzowe - 16 szt. Zakres rzeczowy w zakresie oświetlenia ulicznego: 1) linia kablowa 0,4 kV do oświetlenia ulicznego – 602 mb 2) słupy stalowe - 17 szt. 3) oprawy LED - 17 szt. Zakres rzeczowy w zakresie sieci wodociągowej: 1) długość sieci wodociągowej PE Ø 160 mm - 659 mb 2) długość sieci wodociągowej PE Ø 110 mm - 7 mb hydranty naziemne co 100 m w ilości 7 Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. nr 7) załączonym do niniejszej SIWZ w tym: - wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku. Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczenia,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000,00 zł. Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 9 ppkt. 1 siwz. Nie wykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, należy przeliczyć na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - posiada doświadczenie w zakresie wykonania, w okresie ostatnich 5 lat lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 roboty o podobnym charakterze i zakresie o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto; - Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik Budowy – minimalne wymagania • 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy • Wykształcenie wyższe lub średnie • Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania • 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych • Wykształcenie wyższe lub średnie • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kierownik robót elektrycznych - minimalne wymagania • 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót elektrycznych • Wykształcenie wyższe lub średnie • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Spełnianie warunku zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.; 4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibie lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał przedstawienia: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał przedstawienia: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane ,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty (zał. Nr 3 do SIWZ); b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (zał. Nr 4 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
dokumenty,które należy złożyć wraz z formularzem ofertowym. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – przetarg – „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo” Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60
okres gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w zakresie i sytuacjach: 1) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres opóźnienia wynikający z niżej wymienionych przyczyn: a) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego b) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, d) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, e) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, f) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, g) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2) Inne, w następujących przypadkach: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakesie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony- w zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; c) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; f) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT- w zakresie zmiany wynagrodzenia. g) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego) h)) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Dokumentacja

Załączniki w formacie edytowalnym

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.04.2017, ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, odsłon: 1 038


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304529
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości