Nasz znak: RGP.6840.32.2016                                                 Ostróda, 21 sierpnia 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 11 sierpnia 2017 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu dwóch działek ewidencyjnych o numerze 36/6 i 35/7, położonych w obrębie Górka.
 
 1. Działki Nr 36/6 i 35/7, położona w obrębie Górka, stanowią odpowiednio własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi Nr EL1O/00015325/5/0 i EL1O/00034296/1 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciły wadium.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 
 1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Piotra Bąk.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 22 sierpnia 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.08.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.32.2016                                     Ostróda, 28 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.:
 
 • Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015325/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie;
 
 • Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00034296/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z prowadzonymi dla nich przez Sąd Rejonowy w Ostródzie księgami wieczystymi Nr EL1O/00015325/5 oraz Nr EL1O/00034296/1.
Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są w miejscowości Górka, gmina Ostróda. Leżą ok. 1 km od granicy miasta i ok. 3 km od zaczynającego się centrum Ostródy. Działki znajdują się po lewej stronie drogi krajowej Nr 7, jadąc w kierunku Warszawy. Położone są za budynkami gospodarczymi.
Przedmiotowe działki są nieogrodzone i niezabudowane. Dz. ew. Nr 35/7, obręb Górka posiada kształt zbliżony do trójkąta, natomiast kształt dz. ew. Nr 36/6, obręb Górka zbliżony jest do trapezu o wydłużonych bokach. Działki leżą na terenie charakteryzującym się lekkim spadkiem w kierunku południowym. Przez przeznaczony do sprzedaży kompleks działek przebiega sieć gazowa ograniczając możliwości inwestycyjne działek. Dojazd do kompleksu z drogi krajowej Nr 7 odbywa się poprzez działkę ew. Nr 65/6, obręb Górka, stanowiącą drogę gminną utwardzoną asfaltem oraz działki ew. nr 36/4, 36/5, położone w obrębie Górka stanowiące własność Gminy Ostróda sklasyfikowane w ewidencji jako drogi.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka, gmina Ostróda, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/366/02 Rady Gminy Ostróda z dnia 2002 roku (Warmi.02.108.1647):
 
 1. Działka ew. nr 35/7, położona w obrębie Górka przeznaczona jest pod:
 • w części 12 MNaU - tereny adoptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
 • w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przewidziany do rozbudowy;
 
 1. Działka ew. nr 36/6, położona w obrębie Górka przeznaczona jest pod:
 • w części 12 MNa – tereny adoptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • w części istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia przewidziany do rozbudowy.
 
Cenę wywoławczą przedmiotowego kompleksu dwóch działek ew. Nr 36/6 o pow. 0,0356 ha oraz Nr 35/7 o pow. 0,0441 ha do II przetargu ustala się w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 500,00 zł w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż ww. działek:
 • 12.05.2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 4 lipca 2017 r. do 7 sierpnia 2017 r. w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 4 lipca 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 04.07.2017, ostatnia aktualizacja: 22.08.2017, odsłon: 574


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292200
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości