Nasz znak: RGP.6840.33.2016                                               Ostróda, 2 grudnia 2016 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 2 grudnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 97/1 o pow. 0,1512 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
 1. Działka nr 97/1, położona w obrębie Kątno stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 48.400,00 zł /słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr./.
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.11.2016                                     Ostróda, 2 grudnia 2016 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 2 grudnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
 1. Działka nr 97/2, położona w obrębie Kątno stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 52.900,00 zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100 gr./.
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.12.2016                                     Ostróda, 2 grudnia 2016 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 2 grudnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 97/3 o pow. 0,1649 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
 1. Działka nr 97/3, położona w obrębie Kątno stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 52.800,00 zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr./.
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

Nasz znak: RGP.6840.13.2016                                     Ostróda, 2 grudnia 2016 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 2 grudnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 97/4 o pow. 0,1646 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
 1. Działka nr 97/4, położona w obrębie Kątno stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 52.700.00 zł /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr./.
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 14 grudnia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.12.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
 
Nasz znak: RGP.6840.11.2016,                                                                       Ostróda, 19 października 2016 r.
dot. również: RGP.6840.12.2016,
RGP.6840.13.2016, RGP.6840.33.2016.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Kątno, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
- Nr 97/1 o pow. 0,1512 ha,
- Nr 97/2 o pow. 0,1652 ha,
- Nr 97/3 o pow. 0,1649 ha,
- Nr 97/4 o pow. 0,1646 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki położone są we wschodniej części wsi Kątno w sąsiedztwie kompleksu leśnego oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Wieś Kątno położona jest w odległości ok. 12 km od Ostródy i ok. 25 km od Olsztyna. Jest to piękna i malownicza miejscowość położona w lesie sosnowo-brzozowym nad jeziorem Szeląg Wielki, gdzie daje początek Kanał Ostródzko-Elbląski. Przedmiotowe działki położone są ok 450 m od centrum wsi i około 850 m od jeziora Szeląg Wielki. Dojazd do przedmiotowych działek z centrum wsi odbywa się drogą gruntową szutrową.
 
Działki gruntowe nr 97/1, 97/2, 97/3 i 97/4, położone w obrębie Kątno, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz dużego kompleksu leśnego. Działki posiadają kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach, położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych i bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Istnieje możliwość podłączenia w przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
Zgodnie z ewidencją gruntów:
 • Działka nr 97/1, położona w obrębie Kątno, sklasyfikowana jest jako:
- Ba (tereny przemysłowe) – 0,0040 ha,
- PsVI (pastwiska trwale) – 0,1472 ha,
 • Działki nr 97/2, 97/3, 97/4, położone w obrębie Kątno, sklasyfikowane są jako PsVI (pastwiska trwałe).
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 97/1 – cena wywoławcza 48.400,00 zł, wadium 5.000,- zł
 • Nr 97/2 – cena wywoławcza 52.900,00 zł, wadium 5.000,- zł;
 • Nr 97/3 – cena wywoławcza 52.800,00 zł, wadium 5.000,- zł;
 • Nr 97/4 – cena wywoławcza 52.700,00 zł, wadium 5.000,- zł.
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 2 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 • Nr 97/1 o godz. 900
 • Nr 97/2 o godz. 1100
 • Nr 97/3 o godz. 1200
 • Nr 97/4 o godz. 1300
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 28 listopada 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
           
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kątno.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 października 2016 r. do 25 listopada 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej w dniu 24 października 2016 r.
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 24.10.2016, ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, odsłon: 746

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766488
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved