W dniu 14.06.2013r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zadanie inwestycyjne pn.: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica.

 

 

 

Treść pytań zadanych przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego. Informacja dodana w dniu 16.05.2013r.

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171550-2013 z dnia 2013-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostróda Roboty budowlano montażowe w zakresie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej budowa głównych przepompowni ścieków, budowa przydomowych przepompowni ścieków, budowa sieci wodociągowej. Roboty należy wykonać zgodnie...

Termin składania ofert: 2013-05-15

 

 

Numer ogłoszenia: 188318 - 2013;

data zamieszczenia: 14.05.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171550 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

- W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 15.05.2013 godz. 10.00.

- W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 22.05.2013 godz. 10.00.

 

 

Ostróda, 14 maja 2013r.

ZP.271.2.2013

 

Strona internetowa zamawiającego

 

Dotyczy: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica”

 

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie zbiorczego zestawienia kosztów oraz zakresu rzeczowego.

 

Zamawiający w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia przedłuża termin składania ofert o niezbędny, dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach z dnia 15.05.2013 godz. 10.00 na dzień 22.05.2013 godz. 10.00.

SIWZ po modyfikacji umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie przedłużenia terminu składania ofert.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

 

 

Dokumentacja po modyfikacji - plik o pojemności 40 MB

 

 

 

 

Treść pytań zadanych przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego. Informacja dodana w dniu 09.05.2013r.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.gminaostroda.pl/


Ostróda: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica
Numer ogłoszenia: 171550 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Reszki, Gruda, Turznica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlano montażowe w zakresie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej budowa głównych przepompowni ścieków,budowa przydomowych przepompowni ścieków,budowa sieci wodociągowej. Roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR załącznik nr 1 do SIWZ z dokumentacją techniczną załącznik nr 2 do SIWZ, i przedmiarami załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust 3 pzp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·       Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113 (parter, kasa) , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczeniawg. metody spełnia,nie spełnia

·     III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i zakresie robót; o wartości co najmniej 3.000. 000,00 zł brutto(słownie: trzy miliony złotych) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

·    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawijący nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia

·    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym Kierownik Budowy - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót w dziedzinie budownictwa o specjalności drogowej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami w specjalności drogowej Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.500. 000 złotych (słownie : jeden milion pięćset tysięcy złotych) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·      wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

·      określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Wykonawca winien w wykazie wskazać roboty budowlane odpowiadające swym zakresem i wartością robotom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b. siwz. Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla robót budowlanych wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku, którego opis został wskazany w Rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 lit.b. siwz.;

·     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

·      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

·      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·     lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 1.Parafowany wzór umowy 2.Kosztorys ofertowy uproszczony - sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. 3.Harmonogram rzeczowo-finansowy 4.Tabela elementów scalonych zadania inwestycyjnego 5.Zbiorcze zestawienie kosztów robót budowlano-montażowych 6.W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dokumentacja

 

Załączniki do SIWZ w formacie pozwalającym na edycję dokumentu

 

Specyfikacja techniczna

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.04.2013, ostatnia aktualizacja: 14.06.2013, odsłon: 1 366

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338454
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved