Ostróda, 13 grudnia 2013r.
ZP.271.11.2013
 
Strona internetowa Zamawiającego
Tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 907 ze zm. ) zawiadamiam , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Bank Spółdzielczy w Iławie ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława za cenę (wysokość oprocentowania + marża banku)- 3,92%.
 
Oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Iławie ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Iława uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły firmy otrzymując następującą liczbę punktów.
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy
wysokość oprocentowania + marża banku)
punkty
1.
Getin Noble Bank S.A. ul. Przykopowa 33, 01-208 Warszawa
4,03%
97,20
 
 
Inne załączniki

 

Ostróda: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Numer ogłoszenia: 495570 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe warunki realizacji zamówienia 1.Wysokość kredytu: 1.265.000 zł Słownie złotych: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy. 2.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021r. 4.Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do dnia 20 grudnia 2013 5.Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 30 kwietnia 2015r. 6.Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej podstawą naliczania odsetek będzie bieżący stan zadłużenia, do naliczania odsetek dla całego okresu kredytowania przyjmuje się, iż rok posiada 365 dni, odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania, odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia. 7.Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiącej średnią z notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej, powiększone o stałą marżę banku. Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 4 grudnia 2013 r. godz. 10.00. 8.Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w terminie do dnia 30 kwietnia i 31 sierpnia każdego roku, w ratach przedstawionych w siwz. Zakończeniem okresu kredytowania tj. spłaty ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej będzie dzień 30 kwietnia 2021r. 9.Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu. 10.Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem. 11.Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie. 12.Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem. 13.Wyklucza się założenie rachunku bankowego lub pomocniczego przez Zamawiającego w Banku Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1376 z późn. zm.). Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie ocenione na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia. Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz). b) Projekt umowy c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. d) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu wraz ze zmianą harmonogramu oraz terminu płatności odsetek kapitałowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul.Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul.Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.12.2013, ostatnia aktualizacja: 13.12.2013, odsłon: 959


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582475
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości