Nasz znak: RGP.6840.1.2015                                                                 Ostróda, 11 maja 2015 r.
                    
I n f o r m a c j a
 
 
      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 30 kwietnia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 675/17 o pow. 0,2972ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.
 1. Działki nr 675/17 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.200,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 69.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/.
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Ninę Ramatowską.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 maja do 19 maja 2015 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.59.2014                                                               Ostróda, 11 maja 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 30 kwietnia 2015 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 1. Działka nr 675/16 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.300,oo zł
  /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych/.
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 maja do 19 maja 2015 r. 

 

 
Nasz znak: RGP.6840.59.2014
dot. również: RGP.6840.1.2015
               Ostróda, 23 marca 2015 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:
 • Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha,
 • Nr 675/17 o pow. 0,2972 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe oraz zieleń naturalną w granicach działek.
 
Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową- osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na własny koszt, na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
 • Nr 675/16 o pow. 0,2377 ha, cena wywoławcza 68.300,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 675/17 o pow. 0,2283 ha, cena wywoławcza 68.200,- zł, wadium 5.000,- zł,
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 • Nr 675/16 o pow. 0,2377 ha - o godz. 1000
 • Nr 675/17 o pow. 0,2283 ha - o godz. 1100
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 26 marca 2015 r. do 27 kwietnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 26 marca 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Przekazano do publikacji: 25.03.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 25.03.2015, ostatnia aktualizacja: 12.05.2015, odsłon: 727

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10776200
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved