Ostróda, 9 listopada 2011

IGK.271.10 .2011

 

Strona internetowa zamawiającego

Tablica ogłoszeń

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2011r.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) zawiadamiam , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2011r.

została wybrana oferta nr 2 złożona przez Bank Pocztowy, Oddział Olsztyn Ul. Kopernika 44, 10-513 Olsztyn za cenę (wysokość oprocentowania + marża banku)- 5,42%.

Oferta złożona przez Bank Pocztowy, Oddział Olsztyn Ul. Kopernika 44, 10-513 Olsztyn uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły firmy otrzymując następującą liczbę punktów.

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

(wysokość oprocentowania + marża banku)

punkty

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Olsztynie

Ul. Pieniężnego 19

10-003 Olsztyn

 

5,97%

 

90,78

 

 

 

Treść udzielonych odpowiedzi z dnia 27.10.2011r. na zadane pytania przez oferentów w ramach postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2011r.

                                                               

 

 Ostróda, 26 października 2011

IGK.271.10 .2011

 

Strona internetowa Zamawiającego

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2011r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

1. Do jakiej wysokości kredytu Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na poddanie się egzekucji i jednocześnie zobowiązuje się do uiszczania odsetek i rat kredytowych w terminach określonych w podpisanej umowie.

 

 

Treść udzielonych odpowiedzi z dnia 25.10.2011r. na zadane pytania przez oferentów w ramach postępowania przetargowego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2011r.

 

Ostróda: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY OSTRÓDA NA 2011r
Numer ogłoszenia: 342582 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU W BUDŻECIE GMINY OSTRÓDA NA 2011r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2011r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia: - Wysokość kredytu 1.345.000,- zł Słownie złotych: Jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy. -Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. - Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2021 roku, -Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w terminie do dnia 30 listopada 2011r - Wymagana karencja spłaty kredytu: do dnia 30.10.2012r - Odsetki od udzielonego kredytu będą naliczane i regulowane, jak niżej: - podstawą naliczania odsetek będzie bieżący stan zadłużenia, - do naliczania odsetek dla całego okresu kredytowania przyjmuje się iż rok posiada 365 dni, - odsetki będą naliczane za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania, - odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca, - odsetki będą płatne do 10 dnia każdego miesiąca , za miesiąc poprzedni, na podstawie otrzymanego od Banku pisemnego zawiadomienia. - Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M stanowiące średnią z notowań stawki z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej raty odsetkowej, powiększone o stałą marżę banku. Do celów przetargu należy przyjąć WIBOR 1M na dzień 24.10.2011 z godz. 10,°° - Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w terminie do dnia 30 października każdego roku, w ratach jak niżej: w roku 2012 - 15.000 w roku 2013 - 50.000 w roku 2014 - 50.000 w roku 2015 - 50.000 w roku 2016 - 300.000 w roku 2017 - 300.000 w roku 2018 - 50.000 w roku 2019 - 100.000 w roku 2020 - 100.000 w roku 2021 - 330.000 Zakończeniem okresu kredytowania, tj. spłaty ostatniej raty kapitałowej i odsetkowej będzie dzień 30.10.2021r - Bank nie będzie pobierał prowizji od udzielonego kredytu, - Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem, - Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat za wprowadzane zmiany w umowie. - Zastrzega się spłatę kredytu przed terminem. - Wyklucza się założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez Zamawiającego w Banku Wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002 Nr 72 poz. 665 z późn. Zm.) Zwanej dalej ustawa prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy prawo bankowe, Spełnienie warunku nastąpi na podstawie formuły spełnia , nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 pzp Spełnienie warunku nastąpi na podstawie formuły spełnia , nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 pzp Spełnienie warunku nastąpi na podstawie formuły spełnia , nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 pzp Spełnienie warunku nastąpi na podstawie formuły spełnia , nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na podstawie oświadczenia z art.22 ust.1 pzp Spełnienie warunku nastąpi na podstawie formuły spełnia , nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć 1) projekt umowy zawierający wszystkie postanowienia SIWZ 2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy jego upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego zezwolenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w sytuacji niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu wraz ze zmianą harmonogramu oraz terminu płatności odsetek kapitałowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pokój 312 II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.10.2011, ostatnia aktualizacja: 09.11.2011, odsłon: 701

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270534
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved