Nasz znak: RGP.6840.11.2016                                     Ostróda, 06 czerwca 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dniu 26 maja 2017 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
 1. Działka nr 97/2, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 38.400,00 zł
  (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).
 
 1. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy zł 00/100 gr.).
 
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Radosława Leschnikowskiego reprezentowanego przez Pana Tomasza Motylińskiego.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 07 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.06.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.11.2016                                     Ostróda, 6 kwietnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 120/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha.
 
Działka ew. Nr 97/2, położona w obrębie Kątno stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021467/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przedmiotowa działka położona jest we wschodniej części wsi Kątno w sąsiedztwie kompleksu leśnego oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Wieś Kątno położona jest w odległości ok. 12 km od Ostródy i ok. 25 km od Olsztyna. Jest to piękna i malownicza miejscowość położona w lesie sosnowo-brzozowym nad jeziorem Szeląg Wielki, gdzie daje początek Kanał Ostródzko-Elbląski. Działka położona jest ok 450 m od centrum wsi i około 850 m od jeziora Szeląg Wielki. Dojazd do działki z centrum wsi odbywa się drogą gruntową szutrową.
Działka ew. Nr 97/2, położona w obrębie Kątno, znajduje się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz dużego kompleksu leśnego. Posiada kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach, położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych i bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych. Istnieje możliwość podłączenia w przyłącza wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne.
Zgodnie z ewidencją gruntów działka ew. Nr 97/2, położona w obrębie Kątno, sklasyfikowana jest jako PsVI (pastwiska trwałe).
Działka ew. Nr 97/2, położona w obrębie Kątno sąsiaduje ze ścianą lasu - godnie z §271 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) należy zachować stosowną odległość budynku od granicy lasu.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia
8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 97/2, położonej w obrębie Kątno, o pow. 0,1652 ha, do przetargu ustala się w wysokości 38.400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).

Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 26 maja 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 19 maja 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
           
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kątno.
 
Terminy poprzednich przetargów na sprzedaż działki ew. Nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, położonej w obrębie Kątno:
 • 2.12.2016 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
 • 17.02.2017 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 13 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej w dniu 13 kwietnia 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 13.04.2017, ostatnia aktualizacja: 07.06.2017, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304558
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości