Ostróda, 5 maja 2017r.
ZP.271.5.2017.
Informacja o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający informuje, że postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W postępowaniu złożoono jedną ofertę, która została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2.
 
 
 
 
Ostróda, 28 kwietnia 2017r.
ZP.271.5.2017
 
 Informacja z otwarcia ofert
 
Dotyczy: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: ,, Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 176.000,00zł.
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

wykonawca

Cena ofertowa brutto

  1.  

Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków

109.760,00zł

 
Ostróda, 25 kwietnia 2017r.
ZP.271.5.2017.
 
Dotyczy: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
1. odnośnie przetargu na organizacje obozu edukacyjnego, wskazane są tam terminy:
 
Turnus 1: w okresie od 1.07.2017r. do 15.07.2017r. liczba uczestników - minimum 35 osób
Turnus 2: w okresie 15.07.2017r. do 31.07.2017r. liczba uczestników - minimum 35 osób
Turnus 3: w okresie 1.08.2017r. do 15.08.2017r liczba uczestników - minimum 35 osób
Turnus 4: w okresie 15.08.2017r. do 31.08.2017r. liczba uczestników - minimum 35 osób
 
W terminie turnusu 2 mamy cały obiekt już zarezerwowany, jest możliwość połączenia wtedy tej grupki z którąś z 3 pozostałych ??
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza organizacji obozu z podziałem na 3 turnusy.
 
 
Treść ogłoszenia
 
 
Ogłoszenie nr 68505 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.
Ostróda: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
obiście, w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą kuriera, operatora pocztowego
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI
Numer referencyjny: ZP271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku dla 160 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Ostróda biorących udział w projekcie ,,Szkolna akademia przyszłości- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację wypoczynku letniego w postaci 7 - dniowych turnusów, w tym 6 noclegów. Wypoczynek skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, 1) . Wypoczynek zorganizowany będzie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu naukowego w kontekście nauki przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, zawierającego m.in. aspekty fizyczne i chemiczne w laboratorium, zabawy edukacyjne, elementy robotyki) poznawanie górskiej przyrody Tatr, Podhala, Gorców i Pienin 2). Tematem przewodnim organizowanego wypoczynku jest rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych dzieci z klas IV-VI z uwzględnieniem poznawania krajobrazów górskich. 3). Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z przepisami art. 92 a - art. 92 t, ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)oraz warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. "2016, poz. 452). 2. Organizacja wypoczynku letniego obejmuje w szczególności: 1) zapewnienie uczestnikom turnusów transportu autokarem wyposażonym w sprawną klimatyzację, spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz.262, z późn. zm.). Transport odbywać się może wyłącznie w ciągu dnia - spod ustalonego wcześniej miejsca (przystanek w miejscowości Ostróda) do ośrodka kolonijnego. Powrót z miejsca wypoczynku odbywa się również do ustalonego wcześniej miejsca (Przystanek – Ostróda) 2). zapewnienie całodziennego wyżywienia a) 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek (podawany po obiedzie), kolacja (napoje do posiłków). Śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego, obiady serwowane do stolików na półmiskach. Kuchnia ośrodka umożliwi wyżywienie w ramach indywidualnych wymogów zdrowotnych (dieta bezglutenowa, dieta cukrzycowa lub inna zgłoszona podczas wypełniania karty zgłoszenia i wynikająca z zaleceń lekarskich). Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko nie może być niższa niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100). Każdy turnus rozpoczyna się obiadokolacją i kończy śniadaniem. Wykonawca zapewnia uczestnikom turnusów suchy prowiant i napoje na drogę powrotną, przy czym wartość prowiantu będzie stanowiła dzienną dawkę wsadu do kotła. Paczka suchego prowiantu będzie zawierała co najmniej: dwie bułki - kanapki, bułkę drożdżówkę, owoc, płyn (np. woda. sok) w ilości 500 ml, b) Wykonawca zapewnia stały dostęp do wody pitnej. c) wsad do kotła będzie dokumentowany w dziennym raporcie żywieniowym, który powinien być sporządzany najpóźniej następnego dnia i zawierać w szczególności: dane o liczbie żywionych uczestników w danym dniu, jadłospis, zlecenie wydania z magazynu produktów żywnościowych 3) zapewnienie programu wypoczynku, który będzie: a) promował nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i stanowił inspirację do dalszej nauki w kierunku dziedzin ścisłych, b) obejmował bloki tematyczne: matematyczno – przyrodnicze, c) obejmował zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pracy w laboratorium, d) uwzględniał zwiedzanie miejsc o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, e) promował wychowanie do wartości uczenia się przez całe życie, które zainspiruje uczestników do kierowania się tymi wartościami w codziennym życiu, f) zapewniał urozmaicone bloki rekreacyjno-integracyjne (gry i zabawy na świeżym powietrzu, dyskoteki, ogniska, karaoke, rozrywki umysłowe): g) będzie uwzględniał powyższe formy wypoczynku w sposób aktywny (np. na świeżym powietrzu, w ciekawych miejscach, w sposób niekonwencjonalny, itp.) h) dostosowany do wieku uczestników, i) Zachęcał do aktywnego działania i włączenia społecznego uczestników. 4) zapewnienie zakwaterowania (obiektu wypoczynku) według wytycznych zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności: a) - OŚRODEK – zakwaterowanie w budynku murowanym, maksymalnie 10 letnim (lub generalny remont wykonany nie dawniej niż 5 lat temu). Budynek musi posiadać aktualną pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej o spełnianiu wymagań przepisów przeciwpożarowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania w domkach kampingowych, namiotach, budynkach szkolnych i bursach. Uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku wraz z kadrą wychowawców. Pokoje maksymalnie 5-osobowe z łazienkami (pełen węzeł sanitarny). W pokojach łóżka pojedyncze (nie mogą być piętrowe), liczba osób w pokoju od 2 do 5. Pokoje nie mogą być dwupoziomowe. Pokoje muszą być wyposażone w podstawowe meble: co najmniej szafa ubraniowa, stół, krzesła, szafki nocne. W pokojach 5-osobowych 2 szafy ubraniowe. Pokoje czyste, odmalowane lub obite boazerią, bez śladów wilgoci. Woda ciepła bez ograniczeń. b)Teren ośrodka musi być odgrodzony, z miejscem do rekreacji ( boisko wielofunkcyjne, szałas grillowy mieszczący co najmniej 50 osób, teren zielony do zajęć ruchowych). W ośrodku musi znajdować się wydzielona duża sala do zajęć, odpowiednio wyposażona sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować korzystanie przez dzieci z ww. obiektów rekreacyjno-sportowych c) w bazie wypoczynku musi znajdować się wyposażenie pozwalające na organizację atrakcyjnych form wypoczynku (sprzęt sportowy, rekreacyjny, w tym co najmniej 5 piłek do siatkówki, siatka do gry, 20 skakanek, 10 kompletów rakietek do gry w badmingtona i lotki). 6) ubezpieczenie uczestników na czas przejazdu i pobytu na turnusie, obejmujące koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące również świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie na wypadek śmierci 5) zapewnienie całodobowej opieki medycznej: pielęgniarka jest dostępna w ośrodku pierwszego lub drugiego dnia turnusu w celu skontrolowania stanu zdrowia uczestników, w pozostałe dni na wezwanie. 6) zapewnienie kadry wypoczynku, zgodnie z zapisami art. 92 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem wymagań opisanych w art. 92 p ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. osób nie karanych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją, małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sadu, 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 1) Wykonawca upoważni jedną osobę spośród wychowawców do kontaktów telefonicznych z rodzicami i wskaże tę osobę wraz z właściwym numerem telefonu najpóźniej w dniu wyjazdu uczestników, 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy na dowolnym etapie realizacji zamówienia publicznego, bez uprzedniego powiadamiania Wykonawcy o terminie i zakresie kontroli. 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W Rozdziale XXVII zamawiający zawarł informację dotyczące obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. Nr 5) załączonym do niniejszej SIWZ w tym: - informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu,

II.5) Główny kod CPV: 55243000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/07/2017 data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 7 dniowe turnusy łącznie dla 160 dzieci Terminy turnusów:  Turnus 1: w okresie od 1.07.2017r. do 15.07.2017r. liczba uczestników- minimum 35 osób  Turnus 2: w okresie 15.07.2017r. do 31.07.2017r. liczba uczestników- minimum 35 osób  Turnus 3: w okresie 1.08.2017r. do 15.08.2017r liczba uczestników- minimum 35 osób  Turnus 4: w okresie 15.08.2017r. do 31.08.2017r. liczba uczestników- minimum 35 osób Wykonawca w formularzu ofertowym określi dokładne daty dla każdego turnusu z uwzględnieniem powyższych ram czasowych i ilości uczestników dla każdego turnusu
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą a) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj., dokonali wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.), b) prowadzenie działalności, w zakresie organizacji wypoczynku, Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia/nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą że posiadają ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 złotych. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia/nie spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji wypoczynku dla grupy minimum 50 osób. w ramach jednego kontraktu (umowy), - dysponują kadrą wypoczynku wskazaną w art. 92 c ust.2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów wedle reguły spełnia/nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego. że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert łub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4). W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda przekazania w ciągu 3 od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej . 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o których mowa w art. t ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 187 z późn, zm. ), 2) potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 złotych, 3) wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),z wykazaniem dla jakiej liczby osób (w ramach jednej umowy - kontraktu) były one realizowane, wraz z załączeniem dowodów na właściwą realizację tych umów (zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), 4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) program wypoczynku obejmujący 7 dniowy turnus (6 noclegów). Program wypoczynku powinien: a) zawierać szczegółowy program wypoczynku, b) ujmować cele, zadania i sposoby jego realizacji oraz ocenę efektów, c) ramowy rozkład dnia, z uwzględnieni posiłków, pobudek, ciszy nocnej itp. d) harmonogram wypoczynku z uwzględnieniem przewidzianych atrakcji programowych i opisem miejsc zwiedzania. Harmonogram wypoczynku- na każdy dzień z uwzględnieniem atrakcji programowych (każdy element harmonogramu weryfikowany będzie pod kątem wskazanych w programie wypoczynku atrakcji). 2) opis obiektu,
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
atrakcyjnośc programu wypoczynku 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 2) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych zawartych w § 2 umowy, korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany ilości dzieci w poszczególnych turnusach przy zachowaniu całościowej liczby uczestników wskazanej w umowie, 2) zmiany terminu turnusu pod warunkiem zachowania terminu realizacji zadania wskazanego w specyfikacji. 3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 , jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez drugą Stronę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.04.2017, ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, odsłon: 671


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292160
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości