Ostróda, 3 lutego 2014
ZP.271.2.2014
 
Strona internetowa Zamawiającego, Tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wawrzaszek ISS Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała za cenę ofertową brutto 679.320,00zł. Oferta złożona przez firmę Wawrzaszek ISS Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i była jedyna ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
 
 
Ostróda,22 stycznia 2014
 
ZP.271.2.2014
 
Strona internetowa zamawiającego
 
Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 
1. Zamawiający w punkcie 3.3 wymaga aby pojazd był wyposażony w system ABS z możliwością odłączania.
Oferowany samochód jest pojazdem uterenowionym zaliczanym do grupy 2, który przeznaczony jest do poruszania się po drogach utwardzonych, gdzie system ABS jest wymagany odrębnymi przepisami, które mówią iż każdy samochód musi być wyposażony w system ABS i nie określają możliwości chociażby chwilowego jego wyłączenia w warunkach drogowych.
Rozumiemy zatem, że wymóg ten Zamawiający odniósł jedynie do używania podczas jazdy w warunkach terenowych, gdzie system ABS z założenia nie spełnia swojego zadania. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwozia z układem ABS automatycznie odłączanym podczas jazdy w terenie z włączonymi blokadami?
 
Odpowiedź: TAK
 
2. Zamawiający w punkcie 3.19 wymaga aby pojazd był wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego.
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu wyposażonego w koło zapasowe, ale bez konieczności zamontowania mocowania do awaryjnego przewożenia?
 
Odpowiedź: TAK
 
3. Zamawiający w punkcie 4.2 wymaga aby pojazd posiadał otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranych nadkoli tylnych, jednakże z podestami bocznym tak rozwiązanymi, by umożliwiały ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach zabudowy? Rozwiązanie takie ma swoje zalety, a główną z nich jest brak problemów z częstymi wymianami elementów amortyzujących i blokujących (siłowniki, amortyzatory, zamki), które z racji narażenia na ciągłe oddziaływanie wilgoci, błota, kurzu, soli, śniegu zużywają się ponadprzeciętnie szybko. Dopuszczenie takiego rozwiązania spowoduje, że kosztów utrzymania samochodu po okresie gwarancji (szczególnie ważne jeśli użytkownikiem jest OSP) nie będą podnosiły wydatki związane z częstymi, kłopotliwymi i niestety koniecznymi wymianami uszkodzonych elementów otwieranego nadkola.
 
Odpowiedź: TAK
 
4. Zamawiający wymaga by w kabinie kierowcy był zamontowany dodatkowy manometr stopnia wysokiego ciśnienia (punkt 4.23, Załącznika nr 2 do SIWZ).
Ze względu na bezpieczeństwo ratowników użytkujących pojazd pożarniczy nie montuje się manometru wysokiego ciśnienia w kabinie. Ciśnienie w tym manometrze dochodzi do 40 bar i w przypadku uszkodzenia mogłoby doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Czy w związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo strażaków, Zamawiający dopuści brak dodatkowego manometru stopnia wysokiego ciśnienia w kabinie kierowcy?
 
Odpowiedź: TAK
 
5. Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był włącznik do załączania i wyłączania autopompy (punkt 4.24, Załącznika nr 2 do SIWZ). Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie przystawki mocy a co za tym idzie autopompy odbywa się po uprzednim uruchomieniu silnika pojazdu oraz wciśnięciu pedału sprzęgła. Zdublowanie tego rozwiązania do przedziału autopompy wymaga zamontowania skomplikowanego sytemu sterowania co jest bardzo trudne ze względu na rozwiązania techniczne, a jednocześnie nie pozostanie bez wpływy na ostateczną cenę proponowanego pojazdu.
Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości załączania autopompy z przedziału tylnego?
 
Odpowiedź: TAK
 
6. W punkcie 4.29 Załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymaga aby pojazd był wyposażony w działko wodno-pianowe o wydajności od 800 -1600 l/min. Czy Zamawiający dopuści działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności z nastawami w zakresie co najmniej 800 i 1600 l/min?
 
Odpowiedź: TAK
 
7. W punkcie 4.32 Załącznika nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymaga aby maszt oświetleniowy zasilany był z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V.
Z instalacji elektrycznej o napięciu 24V zasilane są najaśnice wykonane w technologii LED. Zamawiający wymaga masztu z najaśnicami halogenowymi o mocy 2000W, które z uwagi na napięcie zasilane są z agregatu prądotwórczego. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zasilanie masztu oświetleniowego z agregatu prądotwórczego, którego dostarczenia Zamawiający wymaga w pkt. 5,3?
Odpowiedź: TAK
 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązań, o które zapytujemy w niniejszym piśmie, pozwoli na złożenie większej ilości ofert, a co za tym idzie wpłynie na zmniejszenie ceny ofertowej pojazdu - co nie jest bez znaczenia zważywszy na fakt, że Zamawiający sam określił najniższa cenę jako jedyne kryterium wyboru Ofert.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gminaostroda.pl
 

Ostróda: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem
Numer ogłoszenia: 20646 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 1. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1.1. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 1.2. Samochód musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 1.3. Samochód musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). 1.4. Samochód musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez polską jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia określonego w ppkt 1.3. Kompletne świadectwo dopuszczenia w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty (dwie strony). 1.5. Samochód musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013, posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu, bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 2. PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE 2.1. Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i kompletnym wyposażeniem) - do 16 000 kg. 2.2. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 278 KM. 2.3. Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze otoczenia od - 25o C do + 50o C. 3. PODWOZIE Z KABINĄ 3.1. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, dopuszcza się rok produkcji 2013. Podać markę, typ i model. 3.2. Pojazd wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 - uterenowiony z: przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu, blokadą mechanizmu międzyosiowego, napęd stały osi przedniej, na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, pojazd wyposażony w hamulce bębnowe lub tarczowe przedniej i tylnej osi. 3.3. Pojazd wyposażony w: system ABS- z możliwością odłączenia , silnik wyposażony w hamulec silnikowy, układ kierowniczy ze wspomaganiem. 3.4. Pojazd wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej- SCR lub inne technologie pod warunkiem osiągnięcia minimum normy EURO 5. 3.5. Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. 3.6. Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca podstawową obsługę silnika bez podnoszenia kabiny, w układzie miejsc 1+1+4 - siedzenia przodem do kierunku jazdy, Kabina wyposażona w : klimatyzację, indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, uchwyty do trzymania przy każdym siedzeniu, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne), lusterko rampowe- krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe- dojazdowe, przednie, wywietrznik dachowy, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska, odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 3.7. Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 3.8. W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, radio z odtwarzaczem CD, podest z ładowarkami radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem podłączonym do instalacji, 3.9. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. 3.10. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem, wyłączenie sygnałów dźwiękowych, wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych. 3.11. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energie elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. 3.12. Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie. Ładowarka - prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. 3.13. Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. 3.14. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 3.15. Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 3.16. Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu w poziomie ramy 3.17. Pojazd wyposażony w hak holowniczy paszczowy lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 3,5 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła. 3.18. Ogumienie uniwersalne, szosowo - terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. 3.19. Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z Zamawiającym) . 3.20. Kolory samochodu: elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym lub zbliżonym, błotniki i zderzaki - w kolorze białym, żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium, kabina i zabudowa- w kolorze czerwonym RAL 3000. 3.21. Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. 4. ZABUDOWA POŻARNICZA 4.1. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3300mm. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję - stal nierdzewna, aluminium, kompozyt. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. 4.2. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. 4.3. Otwarcie lub wysunięcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze 4.4. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie listwy- LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy i przedziale autopompy. 4.5. Dolne skrytki otwierane przez podesty boczne- także wyposażone w oświetlenie listwy - LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. 4.6. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych min 3szt po każdej stronie nadwozia, do oświetlenia pola pracy, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe. W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. 4.7. Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. 4.8. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb. 4.9. Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze. 4.10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym z anodowanego aluminium wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego. 4.11. Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach ochronnych. 4.12. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. 4.13. Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonaną z materiałów nierdzewnych . W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 4.14. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 4.15. Zbiornik wody o pojemności min. 4 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. 4.16. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną z tyłu pojazdu, w zamykanym schowku - wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 4.17. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 4.18. Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. 4.19. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. 4.20. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l-min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Wydajność przy zasilaniu ze zbiornika pojazdu nie mniejsza. 4.21. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach w zamykanych schowkach, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno - pianowego, zraszaczy. Powyższe wymagania muszą być zachowane podczas jazdy i postoju pojazdu. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: a. z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. b. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. 4.22. Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. Dodatkowo linia ssawna zabezpieczona zaworem klapowy. 4.23. W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący, zawierający minimum następujące urządzenia kontrolno-sterownicze: - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, licznik godzin pracy, - wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę. Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno- pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca obsługi pompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne, a ich obsługa możliwa jest bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy posiada oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe; - manometr (dodatkowy manometr dla stopnia wysokiego ciśnienia), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 4.24. W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 4.25. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. 4.26. W kabinie kierowcy muszą znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 4.27. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 4.28. Konstrukcja układu wodno - pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów. 4.29. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany . Wydajność działka od 800 do 1600 l -min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. 4.30. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Dopuszcza się napęd pneumatyczny i ręczny Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. 4.31. Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy wyposażony w min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy: dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy. Powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. 4.32. Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy zamontowany na stałe w pojeździe z głowicą z 4 (czterema) reflektorami, wyposażonymi w najaśnice halogenowe o łącznej mocy 2000 W, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V. Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra: sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego, wymagana zainstalowana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego, wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 5. 5. WYPOSAŻENIE 5.1. Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny. 5.2. Na pojeździe należy zapewnić miejsce oraz wykonać mocowanie na sprzęt, określony w tabelach nr IV-4 i IV-5 Wymagania dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - CNBOP - 2 marzec 2006. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia. Montaż na samochodzie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 5.3. Samochód należy doposażyć w : z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 7 ton z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem agregat prądotwórczy o mocy min. 4,4 KWA 5.4. Wyposażenie specjalistyczne wg załącznika nr 1 do Wymagań technicznych dla nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem. 6. OZNACZENIE 6.1. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- OSP+ nazwa, oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP 7. OGÓLNE 7.1. Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 8. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) być fabrycznie nowy ( rok produkcji 2014 lub 2013) i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. 9. Miejscem odbioru jest siedziba Wykonawcy. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Informacje dodatkowe: Wymagany okres gwarancji: - na podwozie samochodu min 24 miesiące; - na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące. Okresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w w warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał przynajmniej dwie dostawy o podobnym zakresie o wartości min. 600.000,00 zł brutto każda. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w w warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w w warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w w warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500. 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy złotych)Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w w warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien w wykazie wskazać dostawy odpowiadające swym zakresem i wartością dostawom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b. Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla dostaw wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku, którego opis został określony w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b.;;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ - Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym charakterze); 2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia; 3) wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.01.2014, ostatnia aktualizacja: 03.02.2014, odsłon: 733

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953557
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved