Uchwała XLIX/237/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010r.

 

w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi

 

      Na podstawie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Celem prowadzenia konsultacji społecznych przy tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych jest stworzenie płaszczyzny partycypacji społecznej, poprzez:

 

   1) informowanie organizacji pozarządowych o zamierzeniach dotyczących aktów prawa miejscowego

lub ich zmian,

  

   2) informowaniu o efektach przedstawionych projektów aktów prawa miejscowego,

 

   3) promowanie zaplanowanych zamierzeń w zakresie projektów aktów prawa miejscowego,

 

   4) prezentacja poglądów na sposoby rozwiązywania zagadnień dotyczących zmian aktów prawa miejscowego,

 

   5) monitorowanie opinii publicznej,

 

   6) wymiana opinii,

 

   7) zebranie propozycji rozwiązań i pomysłów dotyczących proponowanych zmian,

 

   8) informowanie o finalnych decyzjach.

 

      § 2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć:

 

   1) organizacje pozarządowe, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, nie będące organizacjami członkowskimi o charakterze przymusowym,

 

   2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

 

   3) spółdzielnie socjalne,

 

   4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na postawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają

do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

      § 3. 1. Prowadzone przez Gminę Ostróda konsultacje społeczne są konsultacjami pełnymi, realizowanymi poprzez dialog społeczny, działania informacyjne oraz działania promocyjne.

 

   2. Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza podmioty określone

w §2 uchwały w drodze indywidualnych zaproszeń, do konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego.

 

      § 4. Raport końcowy z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zostaje podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 07.04.2010, ostatnia aktualizacja: 07.04.2010, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715088
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości