Uchwała Nr XXXVII/212/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ostrowin.

 

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Sołectwa Ostrowin, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Ostrowin na dzień 30 września 2009r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.08.2009, ostatnia aktualizacja: 26.08.2009, odsłon: 914


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745620
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości