Uchwała Nr XXXV/203/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

 

Na podstawie art. 7 ust.1,pkt 17 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze .zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.06.2009, ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, odsłon: 907


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757348
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości