Uchwała Nr XXXII/176/12
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Na podstawie art.7 ust.1 art.18 ust 2 pkt.12 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda realizacji zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - na okres do dnia 31 lipca 2013r. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do podpisania w imieniu i na rzecz Gminy Ostróda porozumienia międzygminnego, o którym mowa w § 1 i do podpisania wszelkich zmian, których wprowadzenie strony uznają za niezbędne w trakcie realizacji zawartego porozumienia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda, upoważniając go do ustalenia treści porozumienia, w szczególności udziału Gminy Ostróda we współfinansowaniu realizacji zadania objętego porozumieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda 


Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2013, ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, odsłon: 598


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627622
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości