Uchwała Nr XXXI/153/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 marca 2005r.

 

w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

     Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

     § 1. Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Ostróda w 2005r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    

     § 3. Traci moc uchwała Nr XIX/93/04 z dnia 26 marca 2004r.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXI/153/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 marca 2005r.

 

Program i zasady współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873) w 2005 roku.

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

     § 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 

  1) gminie - rozumie się przez to Gminę Ostróda;

 

  2) radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Ostróda;

 

  3) urzędzie - rozumie się przez to Urzędu Gminy Ostróda;

 

  4) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Ostróda;

 

  5) sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Ostróda;

 

  6) skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Ostróda;

 

  7) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundację i stowarzyszenie, niebędące jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku;

 

  8) podmiocie - rozumie się przez to:

 

  a) osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 

  b) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

  9) udziale środków własnych - rozumie się przez to środki finansowe niepochodzące z budżetu gminy, przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się;

 

  10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 póz. 873).

 

     § 2. Współpraca z organizacjami i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

     § 3. Uchwalając budżet rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizacje zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

     § 4. Partnerami gminy mogą być organizacje i podmioty, które podejmując działania, realizują zadania gminy wynikające z odrębnych przepisów.

 

     § 5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

 

                                                           Rozdział II

Podmioty realizujące program współpracy

 

     § 6. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Ostróda lub na rzecz jej mieszkańców.

 

    § 7. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływanie regulują przepisy prawa.

 

    § 8. Zlecanie realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy, chyba, że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań. Jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie, w szczególności w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji, kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

 

 

     § 9. Za współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy zwanymi dalej „organizacjami" odpowiadają:

 

  1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy, utrzymania kontaktów z przedstawicielami organizacji w tym zapraszanie przedstawicieli organizacji z głosem doradczym na posiedzenie komisji stosownie do omawianej taktyki;

 

  2) Wójt Gminy - w zakresie powoływania zespołu opiniującego, przygotowywania projektu uchwały o rocznym programie współpracy, proponowania Radzie Gminy zadań publicznych, których realizacja odbywać się może poprzez zlecanie ich wykonania organizacjom.

  a) wyznaczenia osoby, do której obowiązków należy bieżący kontakt z organizacjami, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i bazy danych o organizacjach, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami;

 

  b) utrzymywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji;

 

  c) oceny realizacji programu współpracy przez podległe komórki wewnętrzne Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.

 

  3) Zespół opiniujący w zakresie:

 

  a) opiniowania zadań publicznych zgłaszanych przez organizacje i organy Gminy, których realizacja odbywać się przez oferenta wyłonionego w drodze publicznego konkursu;

 

  b) utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy organami Gminy a organizacjami;

 

  c) zgłaszanie inicjatyw mających na celu wypracowanie form współpracy, które mogą być włączone do kolejnych rocznych programów współpracy;

 

  d) opiniowanie realizacji rocznego programu współpracy.

 

Rozdział III

Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art.3 ust.3 ustawy.

 

     § 10. Współdziałanie Gminy Ostróda z Organizacjami Pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

 

     § 11. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy Ostróda Organizacjom Pozarządowym poprzez:

a.      powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,

 

b.      wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, 

    

§ 12. Ustala się, że współpraca w 2005r. Przybierze następujące formy:

 

  1) zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 

  2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, a w szczególności:

 

            - organizowanie spotkań Wójta, Radnych i innych zainteresowanych z organizacjami;

 

            - współorganizacja w czerwcu 2005r. V Forum Organizacji Pozarządowych.

 

  3) udostępnienie organizacjom strony internetowej Gminy Ostróda;

 

  4) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

  5) udostępnienie organizacjom lokali na spotkania, konferencje, szkolenie itp.

 

 

Rozdział IV

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

     § 13. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

 

  1) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

 

  2) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

     2. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

     3. W konkursie powinny być preferowane te organizacje, które będą poza spełnieniem w ofertach wymogów ustawowych - pozyskiwały dla projektu środki pozabudżetowe (granty krajowe i zagraniczne).

 

     § 14.1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje komisję konkursową.

 

     2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

 

1) sekretarz;

 

2) skarbnik;

 

3) kierownik właściwego merytorycznie referatu urzędu (jednostki organizacyjnej Gminy) lub osoba przez niego wskazana.

 

     3. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

 

     4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

 

     § 15. Ustala się, że w roku 2004 zlecenie zadań publicznych odbywać się będzie w następujących dziedzinach:

 

1.        Promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości

2.        Ograniczanie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

3.        Pomoc organizacjom ubiegającym się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych

4.        Rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach świetlic środowiskowych

5.        Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

6.        Promocja zdrowego trybu życia i działań z zakresu profilaktyki uzależnień

7.        Ochrona środowiska naturalnego

8.        Przedsięwzięcia kulturalne mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej Gminy oraz promocję lokalnych twórców

9.        Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców wsi.

10.     Współpraca międzynarodowa.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

    § 16. Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005.

 

    § 17. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Gminy Ostróda na rok 2005.

 

    § 18. W celu ustalenia zadań i wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowych na 2006r., organizacje powinny złożyć własne oferty realizacji zadań publicznych w terminie do 30 września 2005r.

 

data publikacji: 17.03.2005, ostatnia aktualizacja: 17.03.2005, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304368
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości