Uchwała Nr XXX/162/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28listopada 2012r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz upoważnienia do dokonania wpisu Fundacji

 

      Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr XXXIV/280/01 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2001r. w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz upoważnienia do dokonania wpisu Fundacji § 5 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 5.Wyznacza się przedstawiciela Gminy - Fundatora w Fundacji Wójta Gminy Ostróda"

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 688


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627600
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości