Uchwała Nr XXVIII/150/2012

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Ostróda kolejnej umowy dzierżawy na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r. z dotychczasowym Dzierżawcą - Stowarzyszeniem Działkowców „Aster” w Ostródzie, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość: działka 261/2 o pow. 3,9518 ha położona w obrębie Kajkowo stanowiąca własność Gminy Ostróda, przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/157/99 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 1999r. pod: 1ZD - tereny ogródków działkowych.

 

      2. Wydzierżawienie nieruchomości określonej w ust. 1, nastąpi zgodnie z jej przeznaczeniem tj. pod ogródki działkowe.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2012, ostatnia aktualizacja: 02.11.2012, odsłon: 644


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630085
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości