Uchwała Nr XXV/118/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 sierpnia 2004r.

 

w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Ostróda na lata 2004-2010

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

 

     § 1. Uchwala się Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego Gminy Ostróda na lata 2004-2010, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584769
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości