Uchwała Nr XVII/100/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 stycznia 2012r.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Rada Gminy nie uwzględnia skargi Pana J. wniesionej ponownie na działalność Wójta gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2911r. (wpływ 24.11.2011r.), zawierającej zarzuty niegospodarności środkami publicznymi oraz podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale Nr XIII/69/2011 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r.

 

      2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawarte zostało w załączniku do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Pana J. oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.02.2012, ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, odsłon: 642


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630303
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości