Uchwała Nr XV/96/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 5 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721; M.P. z 2006r. Nr 75, poz. 758; Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz.1601; Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz.1828; Dz. U. z 2006r. Nr 251, poz.1847; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz.1775 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr LX/238/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 października 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości po § 1 dodaje się § 1a, §1b i § 1c w brzmieniu:

 

      §1a. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi ustalonymi od przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla każdej strefy podatkowej w § 1 uchwały - tabela część II pkt 2, a stawkami obniżonymi, określonymi w poszczególnych strefach odpowiednio:

 

   - w części II tabeli pkt 6 oraz

 

   - w części III tabeli,

 

stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379/5, 28.12.2006).

 

      §1b. Stosowanie obniżonych stawek podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1a uchwały, jest możliwe pod warunkiem, że planowana kwota pomocy, łącznie z pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200.000 euro. Pułap pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego wynosi 100.000 euro.

 

      §1c. Jeżeli do określonego przedmiotu opodatkowania ma zastosowanie obniżona stawka podatku od nieruchomości, na warunkach określonych w § 1a i § 1b uchwały, podatnik jest obowiązany przedłożyć w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:

 

   1) informacje i zaświadczenia o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych, jak również informację o pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis udzielana na podstawie przedmiotowego programu;

 

   2) oświadczenie, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa w pkt 9-11 Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ( Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.).”

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski 

 

 

 

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2008, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 480

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133551
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved