Uchwała Nr XLV/369/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
    Na art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. W uchwale Nr XXXVII / 285 / 2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się w 2018 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
    1) w wysokości 0,50 zł do 1 m3 dostarczanej wody, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.,
 
    2) w wysokości 0,27 zł do 1 m3 dostarczanej wody, za okres od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 
    3) w wysokości 0,74 zł do 1 m3 odebranych ścieków, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.,
 
    4) w wysokości 1,51 zł do 1 m3 odebranych ścieków, za okres od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
 
    5) w wysokości 1,15 zł do 1 kg tymczasowo składowanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych dostarczanych z terenu Gminy Ostróda.”
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 31.08.2018
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.08.2018, ostatnia aktualizacja: 31.08.2018, odsłon: 461


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719240
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości