Warmi.02.121.1758

UCHWAŁA Nr XLIX/368/02

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 3 września 2002r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w odniesieniu do części miejscowości Stare Jabłonki. 
(Olsztyn, dnia 25 września 2002 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w odniesieniu do terenu położonego w miejscowości Stare Jabłonki dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolami: MUT - zabudowa mieszkalno-pensjanotowa, M - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, ZP - zieleń izolacyjna, NO - urządzenia do odprowadzenia i usuwania ścieków, UO - teren szkoły podstawowej z urządzeniami sportowymi.

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania zmiany planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu w związku z wprowadzeniem zmiany przebiegu fragmentu drogi powiatowej i częściową zmianą terenu przewidzianego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi turystyczne (rozbudowa hotelu z zapleczem), usługi sportowe dla potrzeb hotelu oraz ogólnowiejskie, a także zieleń izolacyjną urządzoną.

  1. Plan składa się z następujących elementów:
  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały
  2. rysunku zmiany planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały

§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.

  1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

2.1. granice opracowania planu

2.2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania

2.3. linie zabudowy

  1. W zakresie funkcji terenu obowiązuje:

3.1. Przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi.

3.2. Zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych oraz kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich.

3.3. Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu co stwarza konieczność rygorystycznego przestrzegania zasad gospodarki przestrzennej zarówno w odniesieniu do architektury budynków infrastruktury technicznej jak i zachowanie istniejącej zieleni.

  1. W zakresie kształtowania zabudowy:

4.1 Określenie "wysoki dach" należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 35-45° kryty dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem.

4.2. Zakaz wznoszenia nowych obiektów poza terenami oznaczonymi na rysunku planu oraz obiektów tymczasowych w zrozumieniu prawa budowlanego

4.3. Przez określenie ilości kondygnacji należy rozumieć również poddasze użytkowe.

  1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami się następujące warunki szczegółowe:

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji z wysokim dachem. Układ kalenic równoległy do projektowanych ulic.

MNU - Teren projektowanej zabudowy mieszkalno - usługowej jednorodzinnej. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji z wysokim dachem

UT - Tereny usług turystycznych - zabudowa hotelowa z zapleczem. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji z wysokim dachem.

UTS1 - Tereny usług sportowych dla potrzeb hotelowych z urządzeniami małej architektury,

UTS2 - Tereny usług sportowych - stajnie dla koni z wybiegami, budynki o 1-ej kondygnacji z wysokim dachem

UTS3 - Tereny usług sportowych ogólnowiejskich z urządzeniami małej architektury

P - Teren projektowanej przepompowni ścieków

PI - Istniejąca przepompownia ścieków do likwidacji

KP - Tereny usług komunikacyjnych - parkingi

ZP - Tereny zieleni izolacyjnej urządzonej. Na terenach zalesionych wprowadza się zakaz wycinania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych, dopuszcza się prowadzenie ciągów komunikacji pieszej

  1. Komunikacja

Z20/1x7/ - Projektowana droga o szerokości pasa drogowego 20m i szerokości jezdni 7m.

L12/1x6/ - Projektowana droga o szerokości pasa drogowego 12m i szerokości jezdni 6m.

L12a/1x6/ - Istniejąca droga wymagająca zmiany na styku połączenia z drogą Z20. Szerokość pasa drogowego 12m i szerokości jezdni 6m.

D10/1x5/ - Projektowana droga o szerokości pasa drogowego 10 m i szerokości jezdni 5 m.

  1. Zasady uzbrojenia.

7.1. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego wodociągu wiejskiego.

7.2. Kanalizacja sanitarna.
Ścieki sanitarne odprowadzone będą z istniejącej i projektowanej zabudowy kolektorami wykonanymi w ulicach Z-20 i D-10 do projektowanej przepompowni ścieków a następnie kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Ostródzie.

7.3. Elektroenergetyka.
Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi poprzez rozbudowę sieci kablowej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Niezbędne będzie częściowe przełożenie istniejącej linii w obrębie projektowanego hotelu.

7.4. Telekomunikacja.
Zaopatrzenie w telefony nastąpi poprzez rozbudowę istniejącej wiejskiej sieci telekomunikacyjnej.

7.5. Ogrzewanie.
Dopuszcza się ogrzewanie budynków indywidualnym systemem ogrzewania. Z uwagi na wymogi ochrony środowiska wyklucza się stosowanie paliwa stałego (koks, węgiel). Zaleca się stosowanie do ogrzewania oleju opałowego lub gazu.

7.6. Usuwanie odpadów.
Usuwanie odpadów nastąpi poprzez ich gromadzenie na poszczególnych posesjach i wywożenie na zorganizowane wysypisko śmieci.

  1. Zasady finansowania

Inwestycje związane z budową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wykonane będą przez inwestora w ramach inwestycji drogowych.

§ 4. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami) ustalona zostaje dla terenów ujętych w §3 punkty 5 i 6:

Oznaczenie terenu w ustaleniach i narysunku planuStawka procentowa
MN20%
UTS1.1UTS220%
UT30%
Z-20. L-12.L-100%

§ 5. Tracą moc ustalenia i rysunek planu zawarte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Stare Jabłonki gmina Ostróda dotyczące zabudowy oświatowej, mieszkalnej i mieszkalno-pensjonatowej, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr VII/68/99 z dnia 3 lutego 1999 r., ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 12 z dnia 10 marca 1999 poz. 85.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Ostróda.

§ 8. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Gminy a jego kopie Wójt przekazuje Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Staroście Ostródzkiemu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(grafika pominięta)

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 2 413


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723727
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości