Uchwała Nr XIX/121/2012

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. /, w związku z art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z póż. zm. /, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

 w kwocie:

 

1.

Wyszczególnienie

Stawka w zł netto

Stawka w zł brutto

1.

Dopłata do 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

0,60

0,65

2.

Dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków dla wszystkich odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

1,44

1,56

 

§ 2

 

Kwoty dotacji przedmiotowej, o których mowa w § 1 ustala się na czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków tj. w okresie od 01 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 maja 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. /, w związku z art. 219 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z póż. zm. /, Rada Gminy jest organem kompetentnym do ustalania stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie / samorządowego zakładu budżetowego /

 Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedmiotowa dopłata stanowi dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług i ma zastosowanie do taryf zawartych w uchwale w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodą i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 Przy uwzględnieniu dopłaty, wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 01 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. będzie kształtować się następująco:

 

L/p

Wyszczególnienie

Cena w zł netto/brutto

Dopłata z budżetu Gminy w zł netto / brutto

Cena w zł netto/brutto

ponoszona przez odbiorców/ dostawców

1.

1 m3 pobranej wody

3,36 / 3,63

0,60 / 0,65

2,76 / 2,98

2.

1 m3 odprowadzanych ścieków

 

7,58 / 8,19

 

1,44 / 1,56

 

6,14 / 6,63

3.

1 m3 odprowadzanych ścieków z przepompowni przydomowych

 

7,23 / 7,81

 

1,44 / 1,56

 

5,79 / 6,25

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.04.2012, ostatnia aktualizacja: 03.04.2012, odsłon: 719


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630446
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości