UCHWAŁA Nr XII/65/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 15 października 2003 r.

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2002r Nr 153, poz.1271 ) i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.874) - Rada Gminy uchwala , co następuje:

 

      § 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)    nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle) zajęte na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej, charytatywnej, pomocy społecznej oraz w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

 

2)    nieruchomości lub ich części ( grunty, budynki, budowle) zajęte pod cmentarze;

 

3)    gminne zasoby nieruchomości lub ich części ( grunty, budynki, budowle), które nie zostały przekazane innym podmiotom we władanie;

 

4)    gminne zasoby nieruchomości lub ich części (grunty, budynki, budowle), które służą zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, jak również zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

 

      § 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/320/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

      § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od

1 stycznia 2004r.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 1 070


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722966
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości