Uchwała Nr XII/60/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 15 października 2003r.

 

w sprawie opłaty miejscowej.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271 ) i art.19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 , poz.84 ;Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) oraz rozporządzenia Nr 84 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości , w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Olszt. Nr 16, poz.203 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: KĄTNO, OSTROWIN, RUŚ MAŁA, SAMBOROWO, STARE JABŁONKI.

 

      § 2. Wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu ustala się w kwocie 1,60 zł.

 

      § 3. Opłata miejscowa płatna jest z góry bez wezwania w dniu przybycia do miejscowości określonych w §1.

 

      § 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

 

      2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się właścicieli i dzierżawców ośrodków wypoczynkowych, domów zakwaterowań oraz pól namiotowych.

 

      3. Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydają pokwitowanie z kwitariusza przychodowego, wydanego przez Urząd Gminy w Ostródzie.

 

      4. Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Gminy w Ostródzie raz w miesiącu do 10 – go następnego miesiąca.

 

      § 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % od zainkasowanej osobiście należności z tytułu opłaty miejscowej.

 

      § 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/317/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r.w sprawie opłaty miejscowej.

 

      § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 954


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745586
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości