Uchwała Nr XI/74/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007r.

 

w sprawie utworzenia sołectwa Lichtajny i nadania mu Statutu.

 

      Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2002r. Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)) oraz § 59 ust. 1 i 60 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Na wniosek mieszkańców tworzy się sołectwo Lichtajny.

 

      § 2. W skład sołectwa wchodzą miejscowości: Lichtajny.

 

      § 3. Nadaje się Statut Sołectwu Lichtajny, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Mapka Sołectwa Lichtajny (skala 1:25000)

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.11.2007, ostatnia aktualizacja: 08.11.2007, odsłon: 419

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972669
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved