Uchwała Nr XI/73/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007r.

 

w sprawie zniesienia sołectwa Lipowiec

 

 

Na podstawie § 59 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

§ 1. Na wniosek mieszkańców znosi się sołectwo Lipowiec.

 

§ 2. 1. Miejscowości Lipowiec i Wólka Lichtańska wchodzące dotychczas w skład sołectwa Lipowiec włącza się do sołectwa Górka.

 

2. Miejscowość Lichtajny włącza się w skład nowo utworzonego sołectwa Lichtajny.

 

§ 3. Traci moc załącznik nr 12 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.11.2007, ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, odsłon: 406

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133576
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved