Uchwała Nr XI/72/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

 

Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

                                                                                                      Załącznik do Uchwały

                                                                                                                 Nr XI/72/07

                                                                                                         Rady Gminy Ostróda

                                                                                                    z dnia 31 października 2007r.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

 

Lp.

 

Tematyka

 

Termin

 

Sprawozdawcy
i uczestnicy

 

 

1.

 

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r. i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium.

 

 

M-c luty, marzec,

 2 posiedzenia.

 

Skarbnik Gminy

 

2.

 

Kontrola realizacji inwestycji „Adaptacja koszarowca na potrzeby Urzędu Gminy i GOPS” .

 

 

M-c kwiecień,

2 posiedzenia.

 

Kierownik IGK

 

3.

 

Analiza problemu naliczania opłat adiacenckich i planistycznych.

 

 

 

M-c maj,

1 posiedzenie.

 

Kierownik RGP

 

4.

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/08.

 

 

M-c maj,

1 posiedzenie.

 

Kierownik IGK

 

5.

 

Kontrola wykorzystania środków na stypendia i pomoc w zakupie podręczników i umundurowania szkolnego.

 

 

M-c czerwiec,

1 posiedzenie.

 

Kierownik OśKS

 

6.

 

Ocena przygotowania jednostek oświatowych do sezonu grzewczego.

 

M-c wrzesień,

1posiedzenie (wyjazd).

 

Kierownik OśKS

 

7.

 

Warunki funkcjonowania GOK-u w Samborowie.

 

 

M-c październik, 1 posiedzenie (wyjazd).

 

Inspektor GOK

 

8.

 

Kontrole zlecone przez Radę Gminy.

 

 

 

 

M-c listopad, grudzień,

3 posiedzenia.

 

Wskazani przez Radę Gminy

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.11.2007, ostatnia aktualizacja: 06.11.2007, odsłon: 396

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8133578
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved