Uchwała Nr V/43/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa Sołectwa Kraplewo
 
 Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Sołectwa Kraplewo, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały
Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz.3393, z 2018 r. poz. 5266)
Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
 § 1. Uznać za bezzasadny protest z dnia 18 stycznia 2019 r. na wybory sołtysa Sołectwa Kraplewo,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
 
Załącznik
do uchwały Nr V/43/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2019 r.
 
 
     W dniu 22 stycznia 2019 r. wpłynął protest z dnia 18 stycznia 2019 r. na przeprowadzenie wyborów sołtysa w Sołectwie Kraplewo w dniu 15 stycznia 2019 r. Protest został podpisany przez 6 mieszkańców Kraplewa (nazwiska 2 osób wymienionych pod treścią protestu nie zostały opatrzone podpisem).

W uzasadnieniu protestu zarzucono przeprowadzenie wyborów niezgodnie z przepisami o wyborach samorządowych, tj. zaniechanie przeprowadzenia wyborów w dniu wolnym od pracy, co spowodowało, że znaczna część mieszkańców sołectwa została pozbawiona możliwości uczestnictwa w wyborach. Ponadto w składzie komisji wyborczej znalazły się osoby spokrewnione z osobą kandydującą na sołtysa, co miało duży wpływ na prawidłowość i wyniki głosowania, zaś w trakcie samych wyborów panował pośpiech, który nie zapewniał warunków do zachowania tajności glosowania.
 
     Zgodnie z § 31 Statutu Sołectwa Kraplewo, stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz.3393z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia protestu jest Rada Gminy Ostróda.
 
     Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu złożonego w terminie protestu, biorąc za podstawę całokształt okoliczności faktycznych ustalonych przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji oraz stan prawny sprawy stwierdza, że protest nie zasługuje na uwzględnienie.
 
     Zasady i tryb wyborów organów sołectwa, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, reguluje Statut Sołectwa Kraplewo (Rozdział IV), stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. poz.3393 z późn. zm.). W myśl § 20 ust. 3 ww. Statutu wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt w terminie do 3 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy. Natomiast zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu, wybory sołtysa i rady sołeckiej nowej kadencji przeprowadza się zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta w sprawie zarządzenia wyborów, o którym mowa w § 20 ust. 3. W oparciu o harmonogram, określony w ust. 1, zebranie wiejskie dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego. Z powyższych przepisów nie wynika obowiązek zarządzenia przez Wójta wyborów na dzień wolny od pracy, co powoduje bezzasadność protestu w ww. zakresie. Należy podkreślić, że do przeprowadzenia wyborów organów sołectwa nie stosuje się przepisów Kodeksu wyborczego.
 
     Odnosząc się do zarzutu uczestniczenia w pracach komisji skrutacyjnej osoby spokrewnionej z osobą kandydującą na sołtysa, należy stwierdzić, że nie zasługuje on na uwzględnienie. Żaden członek komisji skrutacyjnej nie był spokrewniony z osobami kandydującymi na sołtysa. Po stronie jednego członka komisji zachodził stosunek powinowactwa, co zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Kraplewo stanowi nieprawidłowość, która winna być oceniona w kontekście zachowania bezstronności przez ww. osobę w toku prac komisji. W treści protestu nie sformułowano żadnych zarzutów dotyczących stronniczych zachowań członka komisji podczas procedury głosowania. Zarzutów takich, na co wskazuje protokół zebrania wiejskiego, nie zgłosiły również inne osoby uczestniczące w głosowaniu w toku zebrania wiejskiego lub po jego zakończeniu (na 107 osób obecnych). Nieprawidłowości w tym zakresie nie podnosili także pozostali członkowie komisji skrutacyjnej. Tym samym, uczestnictwo w pracach komisji skrutacyjnej osoby spowinowaconej z kandydatem na sołtysa nie stanowi podstawy do uwzględnienia protestu, gdyż nie doszło do istotnego naruszenia przepisów statutu, tj. nieprawidłowego przeprowadzenia procedury głosowania, mającego wpływ na jego wynik.
 
     Z wyjaśnień uczestniczącego w zebraniu opiekuna sołectwa wynika również, że w lokalu wyborczym był ustawiony parawan do zachowania tajności głosowania, a sam proces głosowania odbywał się w ten sposób, że osobom wyczytywanym z listy uprawnionych do głosowania była wręczana karta do głosowania. Zatem każda osoba uprawniona, po otrzymaniu karty do głosowania, miała zapewnioną możliwość głosowania tajnego, co stanowi o bezzasadności protestu w ww. zakresie. Należy podkreślić, że obowiązkiem organizatora wyborów jest zapewnienie warunków do tajnego oddania głosu, natomiast to od osób uprawnionych zależy czy z tego prawa skorzystają czy też nie.
 
     Z powyższych względów nie zachodzą podstawy do uwzględnienia złożonego protestu.
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2019, ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, odsłon: 449


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318219
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości